Tillbaks till start.

Vetenskapliga lögner och okunnskap undergräver demokratin.

Svensk regering och särintressen bäddar för auktoritära rörelser.

Vetenskaplig lögn: Svensk regering och särintressen undanhåller allmänheten kunskap och kännedom om Medelhavets återfyllnad. Beteendet är för de demokratiska mandatet fullständigt orationellt. Endast i perspektivet av att undertecknad, öppen kritiker av korruption som oförenlig med etablissemangets intresse av att bevara och skydda korruptionen, så är statens beteende rationellt. 

Den 27/4 2017 vägrade Östersunds kommunfullmäktiges ordförande, Kjell Svantesson,(S), de 61 ledamöterna att besvara min fråga om de inte skulle stötta mina vetenskapliga resultat som vore till så stor prestigemässig och ekonomisk nytta för nationen, regionen och i synnerhet Östersunds kommuns medborgare.

Östersunds kommuns folkvalda men även övriga Sveriges dito, ämbetsmän, företagsledningar och mediala företrädare kommer att få tillfälle att välja att underkasta sig DDR-kopians politiska villkor. De komer att tillfrågas om de accepterar den lokala Jämtländske diktatorn, Kjell Svantesson, och hans partis självpåtagna mandat att som enhetsparti, SES, företräda dem alla. (SES = Socialdemokratiska enhetspartiet Sverige som ett DDR-plagiat av SED = Sozialistische Einheitspartei Deutschlands.)

 

Lokal Jämtländsk diktator, hela Sveriges diktator?

Den politiska rörelse som först anammar Medelhavets återfyllnad kommer att segra som sannsägare!

Historisk lögn: Det är segrarna som skriver historien och det är den historien som vi efter nazismen fall fått lära oss. Att Hitler inför Evian-konferansen 1938 hånade omvärlden med att erbjuda att skicka alla tyska judar med lyxkryssare bara någon tog emot dem. Resultatet av konferensen 32 deltagande staters insats för judarna blev: "Tyskland erbjöd världen sina judar men ingen ville ta emot dem." I synnerhet har Sveriges 1900-talshistoria skönmålats. Vi hade en samlingsregering där S, M, L och C, d.v.s en stor politisk majoritet som vill dölja sina nazistiska och historiska belastningar. V sitter med sitt Stalins ok. De nya auktoritära rörelserna kan med fog säga: "Den som är utan skuld kastar första stenen."

Eftervärldens historiebeskrivning saknar de mest komprometterande delarna!

Politisk lögn: Auktoritära krafter anklagar etablissemanget för att gynna korruption och särintressen. Detta genom att undanhålla allmänheten fakta och sanningar. Svensk stat, myndigheter, ekonomiska intressen och media har friserat sin historia och gör allt för att förhindra allmän kännedom om Medelhavets återfyllnad. Orsaken är att detta vetenskapliga genombrott gjorts av person som offentligt kritiserat lokal Jämtländsk byggkorruption väl förankrad i lokal politisk nomenklatur och då i synnerhet den dominanta Socialdemokratiska. Vad som faktiskt görs är precis vad de aktoritära rörelserna i sin retorik anklagar etablissemanget för att göra. Okunnskap om vad som föregick den Europeiska förkrigshistorian tyder på att de ämnar göra om samma fel. Svensk regering och särintressena är därför ett direkt hot mot demokratin. Första organisation som kan lyfta fram en despot med auktoritära ambitioner som ställer sig bakom Medelhavets återfyllnad har skaffat sig ett politiskt försprång som aldrig kan återvinnas. Genom att aktivt undanhålla vetenskap så kan den vetenskapliga stafettpinnan plockas upp av vem som helst. Politiskt baserat på att försvara demokratiska grunder och som försvar av mänsklighetens rätt till fri information och kunskap. Vad skall då etablissemanget säga när Svensk regering uppfyller alla villkor för auktoritära rörelsers politiska agitation?

Svensk regering krattar manegen för auktoritära odemokratiska rörelser!

( Efter Kjell Svantessons tydliga insteg, 27/4 2017, som lokal Jämtländsk diktator måste man börja omvärdera vilka som förteräder demokratin.)

Organisationer utan demokratiska ambitioner får av svensk regering sina argument bevisade och styrkta.

Svensk regerings agerande kräver inbjudan av andra länders demokratiska rörelser.

Det utgör inget hinder,utan är välkommet, att andra länders demokratiska ledare övertar den taktpinne som svensk regering vägrar ta emot. Inte minst för att föregå odemokratiska rörelsers prestigemässiga vinst i att bli först med att anamma Medelhavets återfyllnad som utgångspunkt för beskrivning av all nutida civilisation. För att undvika detta kommer andra länders demokratiska ledare att erbjudas den prestigemässiga vinst som det för dem innebär att aktivt medverka till att för alltid förändra mänsklighetens historiebeskrivning.

 

 Carl Festin, 12/2 2017

Tillbaks till start.