Tillbaks till start.

Det tänka klippet som blir en ekonomisk storförlust!

( Sidan publicerades den 21/10 2016. Den 28/2 2017 aviserar kommunen besparingar på 150 miljoner. Korruption har ett pris!)

  I ambitionen att göra ett 70-miljonersklipp på flyktingkrisen, se nedan, så sprack det när Migrationsverkets behov upphörde. Det kunde förstås när regeringen den 24 november 2015 meddelade att de i praktiken stängde gränserna. Östersundshem och Östersunds kommun fortsatte dock som om beslutet inte fanns och agerade som om Migrationsverkets behov var akut. Alla avsteg från och brott mot upphandlingsregler samt planprocess motiverades med det akuta behovet som inte alls fanns. Migrationsverket behövde och behöver inte ett enda Attfallshus i Östersund. 100 Attefallshus beställdes ändock "akut" utan upphandling. Det var tre månader efter regeringens beslut. Tilläggsjobb för ca 60 miljoner började också köpas " akut" utan upphandling på löpande räkning. Alla tilläggsbeställningar med full kännedom redan från den 4:e April 2016 att Migrationsverket inte avsåg att nyttja ett enda av Attefallhusen. Detta är bara ännu ett exempel på hur politisk nomenklatur och byggkorrution jobbar i Östersund för att på medborgarnas bekostnad gynna byggbranschen och ta varje möjlighet att hitta motiv för att kringå konkurrens och offentlig upphandling. Konkurrensverket reagerar och beslutar driva ärende om bot på 5 miljoner. En bot som kommer att åläggas östersundarna förutom förlusterna av att driva ett vansinnesprojekt att bygga 100 Attefallshus som inga flyktingar behöver.

    Lokala jämtländska etablissemanget lär kritisera KKV.    

Östersundarna, Jämtarna och nationen har fått avstå 3,7 miljarder per dag i tjänsteexport hellre än att avslöjas ha blivit lurade av dem de röstat på.

De får svårt att upprätthålla den strategin mot KKV. De kommer i sitt arbete kunna dra nytta av mänsklighetens största vetenskapliga genombrott i kampen mot korruption. Regering, rättsväsende, media som medverkat i döljandet har framgångsrikt lyckats att fullständigt spela bort sitt demokratiska mandat!

Tjänstemännen inom KKV är underordnade Näringsdepartementet.

Rättsväsendet och Göran Lambertz som valt att skydda och dölja korruptionen är underordnade Justitiedepartementet.

Östersundshems 70-miljonersklipp på flyktingkrisen!

När flyktingkrisen hösten 2015 skapade en stor efterfrågan på boende gick det på marknaden att skriva hutlösa hyresavtal med Migrationsverket. Östersundshems VD Daniel Kindberg ville inte låta detta tillfälle att ta del från ymnighetshornet rinna Östersundshem förbi.

 

Eftersom det primärt var ett kommunalt problem helt utanför Östersundshems offentliga uppdrag krävdes snabba initiativ. Om Östersunds kommun tog initiativet skulle de vara hänvisade till öppen förfrågan och även offentlig upphandling för att härbärga flyktingarna. I sin tidigare roll som VD i det av PEAB helägda dotterbolaget Fältjägaren AB hade Daniel Kindberg haft ett nära samarbete med kommunalråd Ann-Sofie Andersson ( S). Tillsamman hade de lotsat sig förbi alla konkurrens och offentlig upphandling. 

   

Östersundshems egen styrelse leds av Tord Andnor. Han insisterar själv i KF att han saknar ansvar eftersom han helt saknar ämneskompetens. 

Östersundshems ägs av Östersunds kommuns bolag, Rådhuset AB, vars enda funktion är att skapa ytterligare en insyningsbarriär mellan medborgarna och de kommunala bolagen. Ordförande i detta bolag är naturligtvis Ann-Sofie Andersson. Symbolisk VD är Unto Järvirova. Bolagets enda roll är att äga och förvalta aktier och andelar i bolag som verkar inom Östersunds kommun. Det kan Unto lika väl sköta i sin ordinarie befattning i kommunen. Det skulle däremot medföra att Ann-Sofie Andersson och socialdemokraternas kontroll över kommunens bolag övergick till KF. Uppenbart med risken att KF skulle tillsätta ämnesmässigt kompetenta styrelser i Östersundshem och andra kommunala bolag med andra ambitioner än göra exakt som Ann-Sofie Andersson och socialdemokratin säger.

Unto Järvirova roll som VD i Rådhuset AB är gemensam med rollen som Östersunds kommuns ekonomidirektör och biträdande kommundirektör. Med Ann-Sofie Andersson som ordförande i Rådhuset AB så innebär varje protest mot Ann-Sofie Anderssons agerande att Unto:s egna karriär inom kommunen helt skulle gå i stå. För Daniel Kindberg räcker det således att bara övertyga Ann-Sofie Andersson i hur han tänker sig att Östersundshem skulle kunna göra ett ekonomiskt klipp på flyktingkrisen. 

  

 När firma Kindberg-Andersson gör upp sker det helt utan protester av en medvetet tillsatt inkompetent styrelse i Östersundshem och en fullständigt fjättrad VD i Rådhuset AB.

 

Bert Karlsson var som partiledare för Ny Demokrati kritisk till hur invandringspolitiken skapade stora hål i nationens budget. Hårt kritiserad för att företräda ett rasistiskt parti så antog han seden som rådde i landet han bebor. Nu har han vuxit till landets största aktör i flyktingboende med 44 anläggningar och över 500 anställda. Att tjäna pengar på flyktingkrisen är naturligtvis politiskt kontroversiellt i synnerhet efter allt moraliserande från politiskt håll fastän de själva skapat förutsättningar att göra det. Förblindade av förtjänstmöjligheterna bortsåg Ann-Sofie Andersson ifrån såväl moral, politisk ideologi och lagstiftning. Hon som företrädare av S är beredda att till och med kringå lagstiftningen, politiskt förklarat med ömmande behov, är långt mycket värre än den kritiserade Bert Karlsson.

70-miljonersklippet.

1. Första åtgärden för att förhindra konkurrens var att Östersundshem tog över initiativet från Östersunds kommun som ägde problemet.

2. Kindberg föreslår att Östersundshem skall direktupphandla bostäder med stöd av de brådskande och ömmande behovet. ( Ingen konkurrens.) 

3. Kommundirektör Anders Wennerberg riskerar Östersundshems monopol genom att föreslå att kommunen skall köpa in Modulhus.

4. Kommunen är inte Östersundshem. Kindberg lämnar skyndsamt över ett förslag förbi Wennerberg direkt till Ann-Sofie Andersson.

5. Socilaförvaltningen tar upp Östersundshems förslag. Där ägnar man mest sig ägnar mest åt att kartlägga och beskriva hur ömmande behovet är för flyktingarna. Med detta spel för galleriet så anser Kindberg att Östersundshem valts. De är nu utan konkurrens och är den anlitade aktören.

6. Under tiden som man hittar ömmande skäl för att förklara det skyndsamma i processen förlöper tre månader. Sedan beställer, utan upphandling, Östersundshem 100 Attefallshus av Pilgrimstahus AB med option på ytterligare 50 stycken. I kalkylen framgår att husen skall uthyras till Migrationsverket i sex år och därefter avyttras.

7. Klippet:  Husen köps för ca 160 000 styck. Avsalu efter 6 år kalkylerad till ca 380 000 styck. Till Migrationsverket redovisas att de kostar ca 760 000/ styck. En årshyra på 120 000/ styck begärs av Migrationsverket. Med ett inköp på 160 000 + 220 000 generöst tilltaget i övrigt = 380 000 kr så är själva husbygget ett nollresultat. Hyran under 6 år är mest grädde på moset och det klipp som Östersundshem skulle göra på flyktingkrisen.  (Sex år) x ( 120 000 kr) x ( 100 hus) = 72 miljoner. Med option på ytterligare 50 hus en potential av 108 miljoner.

8. För att styrka de skyndsamma och ömmande behoven hoppade kommunen även över alla former av lagstiftande planprocesser. Inte ett regelrätt bygglov finns för något av Attefallhusen. En planprocess som skulle ha påbörjats omedelbart och flera månader tidigare om kommunen genom Wennberg förblivit huvudman för att lösa flyktingkrisen. 

Klippet för Östersundshem var enbart möjligt om alla konkurrenter hölls utanför. Fokus låg på att hitta en motivering för att kunna åberopa de ömmande och skyndsamma behoven som gav Östersundshem monopol. Om upphandling av Attefallshusen gjorts så skulle det omedelbart ha inneburit ett ifrågasättande av att Östersunds kommun låtit Östersundshem vara ende tillfrågad aktör. 

Konkurrensproblem 1: Varför blev Östersundshem ensam engagerad aktör att lösa Östersunds bostadsbehov för flyktingar.

Konkurrensproblem 2: Varför gjordes av Östersundshem ingen offentlig upphandling av Attefallshusen och inte heller anläggningsjobben för dem.

Konkurrensproblem 3: Den organisatoriska uppbyggnaden där det i praktiken räcker med att Daniel Kindberg och Ann-Sofie Andersson är överens.

Tre kriterier som måste vara uppfyllda för att Östersundshem skulle kunna göra ett 70-miljonersklipp på flyktingkrisen.

Konkurrensverket.

Konkurrensverket får nys om upplägget och börjar ställa frågor till Östersundshem. Daniel Kindberg svarar. När det gått några veckor får politikerna reda på att Östersundshem granskas av Konkurrensverket. Upprördheten bland politikerna och media blir stor. Inte för att upplägget undanröjde all konkurrens. Allt fokus hamnade på att Daniel Kindberg inte berättat om den pågående gransningen. Vad politiker och media är överens om är att Daniel Kindbergs stora misstag är att undanhålla dem kännedom om Konkurrensverkets granskning. Upprördheten således inte över skälen till Konkurrensverkets granskning, där de själva varit högst delaktiga, utan för att de inte fått vara delaktiga i att politiskt frisera motiven.

Det ädla motivet som politiker och media ville framställa till allmänheten var omtanke och hjälp till flyktingar. Det sanna motivet var 70-miljonersklippet. Det skulle gått dem förbi om man inte kunnat åberopa det skyndsamma och ömmande behovet för att på detta sätt undvika all konkurrens. Den politiska risken att Östersundshem skulle avsöjas som gigantisk profitör på flyktingkrisen var orsaken till upprördheten. Inte att de faktiskt var det!

Slarvern Tord Andnor!

Mellan inköpspriset på 160 000 kr/hus och 760 000 kr/hus som man till Migrationsverket redovisat fanns således en oredovisad kostnadslucka på 600 000. Lappen som Tord Andnor hade som kunde belägga utgifterna på 100 hus och sammanlagt 60 miljoner har Tord Andnor tappat bort?

Östersund den 21/10 2016