Tillbaks till start.

Regeringens särintressen på medborgarna bekostnad.

Lämna i tid!  Nya organisationer för nya förutsättningar.

Hur regeringen riskerar 74 000 miljarder i tjänsteexport för att dölja korruption.

24 länder med sammanlagt 560 miljoner människor varav ca 200 miljoner bor i Medelhavsområdet jordbävningszon. Regeringen undanhåller dem kunskapen om att 80 % av jordbävningarna beror på ökad last av återfyllnaden. Onödig human exponering och felinvesteringar med möjliga stora skadestånd mot Sverige.

Medelhavets återfyllnad innebär oerhört förbättrad förståelse för etniska skillnader och skulle lägga sordin på en mängd etniska konflikter. Alla drabbade vinner på att påvisa att Syrienkriget aldrig hade brutit ut om svensk myndighetsutövning bejakat kännedom om Medelhavets återfyllnad.

Massor av positiva effekter finns med kunskapen. I synnerhet är alternativkostnaden till vapen och krigföring på 100 kr per år och person motiverad. Med 7,4 miljarder människor ger det 740 miljarder per år och 74 000 miljarder tills copyrightskyddet upphör. Det är motsvarande svensk tjänsteexport eller 3,7 miljarder/ arbetsdag. ( 200 dgr/år.)

Hur regeringen riskerar 76 000 miljarder i skadestånd för att dölja korruption.

Jerry Skinner företräder 16 dödsoffer och 33 anhöriga som stämt Putin på 2,7 miljarder för hans skuld och ansvar vid nedskjutningen av passagerarplan över östra Ukraina. Svensk skuld för 120 000 dödsoffer i Syrienkriget blir med motsvarande krav 76 000 miljarder. 

Sammanlagt 150 000 miljarder eller ca 100 statsbudgetar för att dölja korruption.

Regeringen har styrkt att skyddet av korruption och svenska särintressen saknar övre gräns. De har styrkt att de inte bara riskerar svensk nations oberoende utan även är beredd att åsamka omvärlden enorm humanitär och materiell skada för att dölja sitt samröre med byggkorruptionen.

Europeisk rätt.

Svensk stats aktiva handlande för att dölja kunskapen om Medelhavets återfyllnad ger ett inkomstbortfall av 3,7 miljarder per dag för såväl Carl Festin som svensk stat i förlorad tjänsteexport. Ett bortfall som Carl Festin återtar genom skadeståndstalan med accumulerad tillväxt som vid jul 2016 nått ca 720 miljarder. Svensk nation förlorar såväl tjänsteexporten som får stå för skadan. Svensk nation förlorar dubbelt. Skadan kan inte betalas utan avsalu av statens egendom. Hela svensk nations företagsinnehav är inte tillräckligt för att ersätta skadan.

Frågan som måste avgöras av europeisk rätt.

Företräds svenska folkets intressen bäst av kärande som begär 720 miljarder i skada och tillför 74 000 miljarder eller en regering som riskerar nationen ett fråntaget oberoende och en skada på 150 000 miljarder?

Det är uppenbart att kärande Carl Festin också bäst företräder svensk nations intressen. 

Som såväl kärande som svarande så blir en överenskommelse om ett totalt övertagande av svenska statliga företag som delbetalning av uppkommen skada det självklara utfallet.

Svensk regering och särintressen kan däremot förvänta sig åtal från medborgarna för grov trolöshet mot huvudman samt ett flertal länder för brott mot mänskligheten.

Statliga företags medarbetare, ledningar och styrelser.

 Totalt finns det närmare 300 000 medarbetare anställda i den statliga företagsfären. Sannolikt minst 100 000 av dem har sådan gymnasial matematisk kompetens att de med full kännedom av vad som detekterats själva statistiskt kan styrka Medelhavets återfyllnad som vetenskapligt bevisad. Det kommer således att utkristalliseras vilka styrelse- och lednings-personer som saknar kompetens och har erhållit sina positioner för sin ostridiga roll som företrädare av särintressen även när de baseras sitt agerande på ovetenskaplig fundamentaslism. 

Av 300 000 medarbetare agerar merparten på en konkurrensutsatt marknad. Framtiden för dessa företag är att ägas av en person som gjort mänsklighetens största vetenskapliga genombrott. Det tillför såväl företagen som nationen enorma tillgångar i exportvärde och global goodwill. Alternativt: Det är att ägas av svensk stat och dess regering som är beredd att offra såväl landets oberoende, landets ekonomi, orsaka omvärlden ohämmad humanitär och materiell skada baserad på fundamentalism. Ett alternativt ägande för att dölja politisk nomenklaturs, och i synnerhet socialdemokratins, samröre med byggkorruptionen.

Att svenska medborgare och i synnerhet de anställda inom statligt ägda företag skulle tillåta regeringen att företräda dem i undertecknads talan i europeisk rätt är således tämligen orimligt. Och om regeringen insisterar på att företräda svensk talan så styrks deras ansvar och skuld och de skickar sig själva rätt i armarna på Putin, Assad och alla andra som har intresse av att lägga maximal ansvar och skuld på Sverige.

På uppdrag av regeringen har i tur och ordning Östersunds Tingsrätt, Hovrätten för Nedre Norrland och justitieråd Göran Lambertz förvägrat undertecknad och vetenskapen att i det offentliga rummet bevisa Medelhavets återfyllnad. 

Konsekvensen av att i regeringsställning driva partipolitiska särintressen är att medborgarna blir blåsta på alla statligt ägda företag.

 

 

Östersund 8/8 2016

Carl Festin


Tillbaks till start.