Tillbaks till start.

Global Scientific authority fixar freden. (7/6 2018) 

Vi har fått lära oss under processens gång att det finns mycket starka krafter som på olika sätt vill sprida krig och död i Mellan-Östern. Det har varit och är i direkt konflikt med Global scientific authority med dess ekonomiska intressen att styrka att copyrighten för Medelhavets återfyllnad är ett verktyg för att skapa fred, förståelse, demokrati och nationellt oberoende. Försöken att skada fredsprocesserna och konfrontationerna har varit många. De politiska priset för de som försökt har varit ödesdigert. Ur dessa framgångar för Global scientific authority har insikten infunnit sig att de intressen de företräder kommer att genomföras och ingen är förmögen att förhindra det. Det blir en lång och varaktig fred även i Mellan-Östern. Alla möjligheter att göra politiska vinster i att intrigera och sabotera freden är borta. (7/6 2018) 

 

Fred i Mellan-Östern! (20/12 2017)

Bästa tillfället för fred och försoning i världshistorien.

Den 6/12 kommer Rex Tillerson att för EU:s utrikesministrar visa foton på och från byggnader av det dränkta Poseidopolis som undanröjer alla tvivel om Medelhavets återfyllnad. USA kan inte låta EU och NATO-länderna förbli okunniga om vad länderna i Mellan-Östern känner till och har på sin politiska agenda som ett kraftfullt vetenskapligt verktyg att lösa konflikterna i området.

Sverige, ett politiskt offer.

Svensk regering, underställda myndigheter och andra särintressen har gjort allt de förmått för att negligera och förhindra allmän kännedom och acceptans av Medelhavets återfyllnad. Kunskaper som kunnat förhindra kriget i Syrien med 400 000 dödsoffer, ett sönderkrigat land och en massa negativ bieffekter i hela regionen. Vad alla parter i konflikterna i Mellan Österns kan enas om, oavsett religion eller etnisk tillhörighet, är att ansvar och skuld för händelserna åligger ovan utnämnda. De har i strid mot grundlag och konstitution enbart företrätt sig själva.  Sveriges regering, underställda myndigheter och särintressen har åsamkat Mellan-Östern så stora skador att de utan motstycke är världens just nu skadligaste terroristcell.

Norge, ett ekonomiskt offer.

Norges etablissemang har gjort gemensam sak med det svenska. Det är således ett rimligt krav att den norska oljefonden, (8000 billion Nkr), tas i anspråk för reprationer och återuppbyggnad av Syrien och andra drabbade länder och områden i regionen.

Förutsättningarna för fred.

Med beskrivningen av Medelhavets återfyllnad finns de vetenskapliga förutsättningarna för fred och försoning mellan alla etniska grupper i området. Alla är de delar i en gemensam söndertrasad och misshandlad historisk bakgrund. För att så långt möjligt bygge upp och beskriva det historiska skeendena måste alla etniska gruppers kunskaper, tradioner, myter etc nyttjas och inget mer skall förgås i etniska konflikter. De vetenskapliga förutsättningarna är således nu på plats. Den politska med Sveriges etablissemang som ansvarig för skuldfrågan är på plats. Det ekonomiska med Norges oljefond med drygt 8 000 norska miljarder( billions) är också på plats.

När den åttande rundan av förhandlingar går av stapeln den 28/11 2017 så har förutsättningarna aldrig varit bättre.

De vetenskapliga förutsättningarna är där. De politiska förutsättningarna är där. De ekonomiska förutsättningarna är där. Nu är det upp till FN att leverera resultat! Bara genom att påvisa de vetenskapliga resultatens positiva effekter kan de två övriga åberopas. Bättre incitament till lyckade förhandlingar är inte möjliga att uppnå. Människorna i Mellan-Östern men även alla andra kommer inte att acceptera ett misslyckande varken för FN eller för de deltagande parterna. 

"Staffan de Mistura, UN Special Envoy for Syria at a press conference after meeting with the ISSG Humanitarian Access Task Force.

Announcing that he will convene the eighth round of intra-Syrian talks on 28 November in Geneva, the United Nations Special Envoy for Syria on Thursday urged all stakeholders to seize the opportunity to find a solution to the crisis plaguing the war-torn country."

Svenskt sabotage att vänta!

Svensk representant i FN:s säkerhetsråd är Olof Skoog. Han har allt sedan första dagen i säkerhetsrådet haft tillgång och påtalad tillgång till mina resultat och mörkat dem för FN. Han har följt svensk regerings uppdrag. Svensk regering, media och övrigt svenskt etablissemang har intresse av att fredsförhandlingarna i Geneve misslyckas. Redan i förväg har såväl SVT som TV4 klargjort att förhandlingarna misslyckats eller kommer att misslyckas. Oavsett hur framgångsrika de blir kommer de av svensk media att kritiseras, framställas som misslyckade eller på alla sätt intrigeras för att försöka rasera alla fredliga framsteg. Den enda kvarvarande intressenten att låta kriget fortgå är det svenska etablissemanget. De har styrkt  att de saknar övre gräns för vad de är beredd att åsamka svensk nation i ekonomiskt skada. De har styrkt att de saknar övre gräns för vad de är beredda att åsamka omvärlden i humana och materiella skador. Att det enligt grundlag och den svenska demokratiska konstitutionen är grovt olagligt har de också fullständigt negligerat. Några förändringar i det avseendet och i den valda strategin är inte troligt. Vad regeringen, Olof Skoog och övriga aktörer gör kommer därför att nogsamt bevakas.

Som ovan beskrivits: Public Service, SVT,  gör ett stort reportage om hur USA och Saudi-Arabien samarbetar i relation till Irans intressen. Det sker just när fredsförhandlingarna pågår i Geneve. Svenska etablissemanget intrigerar som förutsagts. 2/12 2017.  https://www.svt.se/special/en-bromance-som%20skakar-mellanostern/ 

- Den nya axeln Trump-Netanyahu-bin Salman har udden riktad mot Iran, säger Bitte Hammargren.

När USA och Donald Trump annonserar att de har för avsikt att flytta sin ambassad till Jerusalem kan det ses som att man ser möjlighet till fred och försoning mellan grupperna så stora att Jerusalem kan upphöjas till gemensam huvudstad för såväl palestinier som judar. Det finns skäl att tro det om man har Medelhavets återfyllnad som vetenskapligt och politiskt verktyg. Vägrar man dock, som svenskt etablissemang, att erkänna detta vetenskapliga resultat som utgörande ett politiskt hot måste man också göra allt för att intrigera. Trump anses av Bitte Hammargren i SVT utföra en enorm provokation av hela arabvärlden. Rätt uttalande om man har ambitionen att hålla liv i motsättningarna.: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/darfor-vill-trump-flytta-ambassaden

-Det är ju katastrofalt. Det kommer   
  att leda till jättestora effekter och 
  oro förstås, säger Sveriges utrikes-  
  minister Margot Wallström till TT.  

På SVT-text gör Erika Bjerström följande analys och kommentar:  Den pro-israeliska lobbyn i USA är oerhört stark och har drivit frågan länge. Förlusten för USA är att det saboterar deras roll som fredsmäklare i en möjlig fredsprocess.                 

Om kunskapen om Medelhavets återfyllnad inte fanns så hade kritiken varit begriplig. Däremot när såväl SVT som Wallström vet och konsekvent påtalats det vetenskapliga verktygets positiva effekter, men på alla sätt motsätter sig verktyget, så är det direkt omdömeslösa krigshetsare. Trump har i sina uttalanden framställt att konflikten skall lösas. Att han inte då skulle nyttja de vetenskapliga verktyg som finns tillgängligt är högst osannolikt. Svenskt etablissmang vill inte få en fred till stånd. Det skulle binda dem till skuld och ansvar för aktivt undanhållande av kunskaper till gagn för fred och försoning. Det är i det perspektivet i skall betrakta Wallströms och medias kritik.  ( 6/12 2017)

Sverige klev rakt in i Trumps fälla.

Det är i svenska medborgares intresse att svensk regering förvaltar och skyddar min copyright. Inget annat lands regering går så entydlig mot sitt lands konstitution som svensk regering. När USA väljer att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad så är det en provokation för alla som inte vet eller försöker dölja Medelhavets återfyllnad. Sverige vet och borde ha informerat palestinierna som de erkänt som nation. Istället väljer Wallström att ansluta till samma kritiska linje som terroristorganisationen Hamas. Allt för att uppblåsa motsättningarna i Mellan-Östern inför öppen ridå för massor av nationer som vet att svensk regering aktivt motsätter sig mänsklighetens viktigaste vetenskapliga genombrott för att skydda särintressen och korruption.  Naturligtvis fortsätter svensk Public Service sin ensidiga propaganda helt i linje med den politiska makten. De ansluter som krigshetsare fastän de har alla möjligheter att i medborgarnas intresse, spräcka regeringens tystnad och lögner. Sverige som ett av åtta länder har begärt ett extramöte med FN:s säkerhetsråd. Undrar vad Olof Skoog skall säga när USA konfronterar dem med Sveriges regerings agerande. (7/12 2017).

Sveriges representant i FN:s säkerhetsråd, Olof Skoog, fortsätter att övertyga omvärlden att svensk regering på alla sätt förhindrar kunskaper som kan bringa fred till Mellan-Östern. Sverige har nu även fått med hela EU i sitt förtroendemässiga moras genom att låta övriga EU-länder i rådet att stödja dem, dvs Italien och Frankrike. Olof Skoog aviserar frankt att det i FN:s säkerhetsråd är 14 mot 1. Med det styrkt att det är 14 stycken medlemmar som av Olof Skoog undanhållits kunskaper som skulle skapa förståelse och fred i Mellan-Östern. Kunskaper som USA vet att han besitter och som de vet att han aktvit döljer. Kunskaper som döljs för att skydda inhemska politiska särintressen, i synnerhet Socialdemokratiska, och korruption. ( 9/12 2017)

Arabvärldens upprördhet över Trumps beslut har snabbt klingat av. Nu är det bara svenska politiska särintressen och svensk media som försöker blåsa liv i konflikten. En konflikt som med mina kunskaper inte finns. (13/12 2017)

20/12 2017:  Ordförande i försvarsberedningen Björn von Sydow ( S) har till försvarsminster och partikollegan Peter Hultqvist (S) överlämnat beskrivningen av det aktuella säkerhetsläget. Det har innebörden att Sverige är militärt hotat av Ryssland och Gotland riskerar invasion. Den socialdemokratiska regeringen försöker man använda sig av gammal traditionell politisk retorik. Är den egna makten hotad så målar man upp en yttre fiende att enas mot. Sakläget är följande: Med allmän acceptans av mina kunskaper av Medelhavets återfyllnad råder helt andra förutsättningar  för förståelse och respekt av olika etniska grupper. Aldrig någonsin har det funnits så goda förutsättningar för fred och försoning i världen. Sveriges regering och särintressen gör däremot allt vad som står i deras förmåga att dels förhindra allmän acceptans av mina vetenskapliga resultat genom att på alla sätt intrigera och sabotera. Syftet är att förhindra att mina resultat kan påvisas leda till fred och försoning med konsekvensen att regeringens och särintressenas aktiva motstånd mot mina resultat kan binda till ansvar och skuld för 400 000 dödade syrier.

Sverige sitter med världens största immateriella tillgång baserat på min copyright och dess utsträckning, min livslängd + 70 år. Uppskattat värde 75 000 miljarder. Eftersom svensk regering och särintressen anstränger sig till det yttersta för att värdet inte skall tillfalla nationen så är det inte militära medel som för omvärlden gäller. Copyrighten följer individen och Sveriges ovilja att tillgodogöra sig, förvalta och skydda mina resultat öppnar upp för alternativ. Om Ryssland vill tillgodogöra sig min tjänsteexport så är det genom att erbjuda goda skattevillkor och en stark förmåga att förvalta och skydda min copyright såväl för mig som mina ättlingar. Det är ju helt oförenligt med militär aggression och en partiell invasion. Sverige har aldrig tidigare varit så militärt ohotat som nu.

Svensk regering och särintressen gör vad som förväntas för att upprätthålla sin position som världens just nu skadligaste terroristcell.

Ingen nationell ledare kommer att kunna bygga sitt framtida mandat på strategin att för sina egna medborgare dölja kännedom om Medelhavets återfyllnad.

Östersund den 24/11 2017

Carl Festin, Atlantispartiet 


Tillbaks till start.

 

  The era when military strenght did matter is over!

The era when science and human skill sets the political agenda has arrived!