Tillbaks till start.

Identifiering av särintressenas och korruptionens beskyddare.

Alfa-aktörer.

Alfa-aktörer har myntats som begrepp för att kunna särskilja och identifiera de enskilda individer och dominanta makthavare som genom sin gärning direkt eller indirekt ger uttryck för vad som betraktas som olämpligt att befatta sig med.  Särintressen, korruption och politisk hederkodex skall upprätthållas även om det kostar Nationen, Jämtland och i synnerhet Östersundsborna 750 miljarder per år i förlorad tjänsteexport. De är även beredd att offra hundratusentals syrianer. Uppenbart för att kan själva tjäna på det förenat med en tro att de kan undgå ansvar.

   Klumpfoten Joseph Goebbels var enligt Hitlers socialdarwinistiska synsätt forum för utplåning. Goebbels valde därför överlevevnadsstrategin att vara Hitlers mest trogne ända in i döden. Gränsen var ändlös och han lät även döda sina egna sex barn. Vida retoriskt överlägsen Hitler ändock aldrig fullt accepterad. De som utan stöd från den högsta politiska makten är helt marginaliserade är de mest fanatiska. De ger ett oreserverat solidariska med den politiska makten oavsett hur omvärlden drabbas. Det absoluta beroendet av överordnad makt är mylla för att utvecklas till Alfa-aktör. ( Magdas son Harald Quandt var inte med i bunkern. Han blev en inflytelserika tysk industrimagnat och styrelseledamot i bland annat Mercedes Benz.) 

Döljandet.

Döljandet av kunskapen om Medelhavets återfyllnad är för Alfa-aktörer en överlevnadsfråga. Skydd av särintressen och korruption utgör en personlig kamp för upprätthållande av erövrade  samhällspositioner. Att på alla sätt förklema mänsklighetens största vetenskapliga genombrott och förhindra alla andra kännedom om det är för Alfa-aktörerna en högst privat och personlig kamp. Hade jag varit en till den politiska nomenklaturen förtrogen hade auktoriteteten för genombrottet även spillt över på dem själva. Då hade mina resultat varit allmänt kända och vedertagna redan 2008. På vilket sätt kännedom om Medelhavet påverkat kriget i Syrien kommer att bli framtida forskningsuppgifter. Att kriget aldrig brutit ut, med mina kunskaper allmänt kända och inte motarbetade av svenska särintressen, kommer däremot att framhållas av alla aktörer i kriget och misstänkta krigsförbrytare.

  Rättsväsendet och justitieråd Göran Lambertz är arketypen som svensk Alfa-aktör. Rättsväsendet har fått full insyn i att mina resultat inte av någon vetenskap kan motsättas. Han fastställer ändock att mina resultat och bevisning inte får presenteras i svensk domstol. På sin tidigare meritlista har han ansett att Sture Bergwalls åtta morddomar skall bestå. Inte för att han var skyldig utan för att dölja att rättsväsendet gjorde så grova fel.  Att erkänna rättsrötan skulle skada allmänhetens förtroende och i detta ädla syfte var det nödvändigt att offra den mentalt sjuklige Sture Bergwall. 

Villkorslös kapitulation.

Särintressen och korruption kan inte vinna. Efter min detektering har vetenskapen under mer än två år vetat exakt position och djup för Poseidopolis. Staden är ytmässigt i nivå med Göteborg. Egyptens huvudstad Rhakotis ännu större. Det handlar enbart, för svenska särintressen och korruption, om att vinna tid. Alla övriga svenska medborgare och hela omvärlden har mycket stora vinster på erkänsla av min resultat. Det finns inget förhandlingsutrymme i försvaret av demokratin. Särintressena och korruptionen kommer att ställas inför en villkorslös kapitulation.

Hjälp de folkvalda.

Strategin för det politiska etablissemanget sammanfaller med Göran Lambertz. Åberopande av fullständig okunnskap, kännedom och svagt eget intellekt är vald strategi för att förkasta mina resultatet. Det är egenskaper som ger rättslig immunitet. Det öppnar dock upp för allmänheten att vara de folkvalda behjälpliga. Åberopande av inkompetens är de folkvalda oförmögna att avgöra frågans dignitet. De är helt avväpnat sig själva i ambitionen att förkasta mina resultat. Varje ansats att som intellektuellt oförmögen motsätta sig grundlag och konstitution styrks som enbart baserade på politiska särintressen. Alla svenska medborgare, kan nu på basis av mina resultat, kräva av vilken folkvald som helst, från statsminister ned till kommunpolitiker, att förvalta och försvara mina resultat som en oerhört stor prestigemässig och ekonomisk nationell tillgång. 

Låt de folkvalda och etablissemanget betala!

Folkvalda som väljer att bryta mot vad grundlag och konstitution förpliktar utan motiv baserat på vetenskaplig grund men åberopande av egen inkompetens kan oavkortat skuldbeläggas för orsakad skada. Copyrighten har en definitiv tidsgräns där varja dags bortfall av tjänsteexport  för alltid är medborgarna förlorad. Undertecknads bortfall ackumuleras dessutom som skadestånd mot nationen och drabbar på så sätt medborgarna dubbelt. För svenska medborgare den överlägset mest betydelsefulla politiska frågeställningen någonsin. Underlåtenhet att dagligen låta miljarder i tjänsteexport förbytas i motsvarande skadestånd binder folkvald efter rimlig betänketid att ställas till ansvar och skuld. Med digniteten i skadeverkningarna så är en vecka mer än väl att betrakta som rimlig tid. 

Varje enskild medborgare kan åberopa mina kunskaper om Medelhavets återfyllnad som nationell angelägenhet. Att styrka folkvalds underlåtenhet är juridiskt hållbart för ansvar och skuld. Brott mot grundlag och konstitution som binder folkvald till att ersätta skada. Skadan är tillräckligt stor för att göra alla de drygt 30 000 folkvalda och till dem understödjande etablissemang helt medellösa. Löner, pensioner och tillgångar kommer att krävas återbördas statskassan och med etablissemanget under skuldsanering. De kommer de att tävla i att lägga fram bevis mot Alfa-aktörer. 

Alla folkvalda, offentliga chefer och mediala aktörer kan uppmanas ringa undertecknad på 063-85086. I mån av tid kan även en personlig presentation av den bevisning göras som svenskt rättsväsende och etablissemanget gör allt för att undanhålla allmänheten kännedom om.    

( 1: Samtliga riksdagspartiers nationella partikanslier samt Jämtländska regionala partikanslier är fullödigt informarade. Förelåg inte aktiva hinder eller beordrad underlåtenhet så är mina resultat av.  så stor nationell nytta att de skulle ha nått varje svensk medborgare på mindre än ett dygn. Att identifiera de Alfa-aktörer som är beredd att åsamka svensk nation och omvärld så stor påvisad skada för att skydda särintressen och korruption är inte bara önskvärt utan demokratiskt nödvändigt. Det är också ur de demokratiska aspekterna nödvändigt att på den här sidan presentera förloppet så att det inte på något sätt kan behäftas med att ske i lönndom. 

2:  Det nationella aktöreran har styrkt att det saknas bortre gräns för vad särintressen är beredd att åsamka nationen och omvärlden i skada. Jämtlands och Östersunds medborgare drar hundrafalt nytta av mina resultat. Det åsamkade skadan är så stor att den av undertecknad på det nationella planet saknar övre gräns. Det lokala Jämtländska etablissemanget visar att även om skadan per capita hundrafalt ökas är skadealternativet det politisk nomenklatur och särintressen väljer.)

 

Carl Festin


Tillbaks till start.