Tillbaks till start.

 

Korruptionen inom rättsväsendet.

Jämtkraft AB:s VD, Anders Ericsson är ordförande i Svensk Energi. Mindre känt är att Svensk Energi:s samtliga 169 medlemskoncerner och 380 företag har för avsikt att frånta svenska konsumenter deras avtalsrätt i deras relation med energileverantörerna. Elhandeln skriver ett eget avtal. Sedan bjuder de några tjänstemän på Konsumentverket på god middag, spånken och brudar som godkänner avtalet mellan Elhandeln och svenska medborgare. På samma sätt när det gäller fjärrvärme. Bara genom att förkorta kredittiden från 30 till 15 dagar gav det sänkta räntekostander för elhandeln med ca 250 miljoner. 

Så länge som Konsumentverkets undertecknade avtal med elhandeln och inte har medborgarnas fullmakt att företräda så är avtalet enbart som skydd mot elhandelns maktposition. Ett  ramavtal som medborgarna skall kunna åberopa som absolut lägsta acceptansnivå. Så är det tänkt att fungera och Konsumentverkets roll som stark motpart mot elhandeln är motiverad.

Problemet uppstår när Jämtkraft AB hävdar att deras kunder är förpliktigade att följa avtalet. Då blir Konsumentverkets fåtal involverade och okända tjänstemän företrädare för över 4 miljoner hushåll och 9,7 miljoner svenskar. Helt omöjligt att acceptera men Östersunds Tingsrätt såg inga problem med att frånta samtliga svenskar sin avtalsrätt. 

I tvist med Jämtkraft om avtalsrättens inskränkning användes en konkret försämring som innebar att kredittiden förkortades från 30 till 15 dagar. Mellan mig och Jämtkraft AB rådde full enighet om denna förändring varför den aldrig diskuterades eller ifrågasattes men i huvudfrågan om avtalsrätten var vi oeniga.

Östersunds Tingsrätt dömde dock till förmån för Jämtkraft AB. I domen beskrevs inget alls om avtalsrätten. Tvisten minimerades till som om vi tvistade om kredittiden. Därefter fällde Tingsrätten  utslaget till förmån för Jämtkraft AB. De angav att jag aldrig lyckats bevisa att kredittiden sänkts från 30 till 15 dagar. Något som båda parter var överens om hade skett och var enbart som ett exempel i syfte att påvisa att elhandeln försökte påtvinga medborgarna försämrade villkor. Det var bara att dra ner byxorna på en korrupt Tingsrätt. Överklagan med äldre räkning med 30 dagar samt invändningen att Östersunds Tingsrätt helt själva fantiserat ihop en argumenation till stöd för Jämtkraft AB.

Hovrätten för Nedre Norrland försökte rädda sina kollegor i Östersund genom att ge mig rätt om kredittiden. Huvudfrågan om avtalsrätten berörde de dock inte alls. Den frågan överklagades naturligvis till Högsta Domstolen  som programenligt avvisade överklagan.

Svenskt domstolsväsende har varit elhandeln behjälplig att frånta 4 miljoner svenska hushåll och 9,7 miljoner svenskar avtalsrätten för sin elförsörjning. Genom att Anders Ericsson är ordförande i Svensk Energi  som ligger bakom så har svenskt domstolsväsende fråntagit samtliga svenskar avtalsrätten för all energiförsörjning.

Min avtalsrätt äger jag fortfarande själv. Jämtkraft har via SVEA Ekonomi försökt frånta mig den genom att stänga av elleveranserna sammanlagt 14 gånger. SVEA Ekonomi är en utmärkt partner för utpressning och brottslig verksamhet.

SVEA Ekonomi vädjar till gud att ingen skall avslöja deras affärsmodell.

SVEA Ekonomi.

SVEA Ekonomi anlitas av offentligt ägda företag som Jämtkraft AB, myndigheter, institutioner. De finansierar Public Service och TV4 för att slippa bli granskade och gör detta framgångsrikt. Deras årsrapport är lika genomarbetad och tydlig som ett enmansföretag. De saknar helt styrelseangivelser och personerna bakom. Det är förståligt eftersom de knappast vill synas och förknippas  med verksamheten. Deras affärsverksamhet bygger officiellt på snabb omsättningshastighet och indrivning av kapital. Jämför man deras balansomslutning och omsättning så rimmar detta illa med att deras omsättningshastighet är drygt sex år. Under min tid på IKEA hade vi som mål att ha en varuhantering som omsätta lagren 6 ggr per år d.v.s på 2 månader. Det är således ca 40 gånger snabbare än vad SVEA Ekonomi lyckas snurra kapital nedskrivet på papper. Det innebär att hela verksamheten bygger på att öka tillgångssidan som inte omsätts och driva verksamheten med lån. Den icke omsatta tillgångssidan är värdelösa skuldstockar men med höga bokföringsvärden som tillförs bolaget genom expansion i forna Östeuropa. Skulle SVEA Ekonomi ha samma omsättningshastighet som IKEA:s lager så är de enligt bokföringen insolventa med 8,9 miljarder. Fram tills bubblan brister kan företaget redovisa vinst och ägarna kvittera ut en rundhänt avkastning. Med fullt stöd av rättsväsendet, myndigheter, offentliga institutioner och offentligt ägda företag som kunder samt köp av granskningsimunitetet trakasserar inkassoverksamheten enskilda medborgare, berikar organiserad brottslighet och när bubblan brister kommer en stor del av notan att få betalas av skattemedel.