Tillbaks till start.

En mångårig strid mot Jämtkraft AB om 4 miljoner hushålls avtalsrätt!

Grundproblemet. 

Enligt avtalslagen och även intolkat i grundlagen är enskilda ansvariga enbart för avtal de själva ingått! Det är så vedertagat att det sällan eller aldrig ifrågasätts. Det vore naturligtvis fullständigt ohållbart om två parter ingick avtal som den tredje skulle uppfylla. Dock är detta inget som elhandeln och energibolagen anser sig behöva följa. De skriver egna avtal och accepterar kunden inte avtalet blir du utan leverans! Problemet skulle kunna vara lösbart om det inte sker i samröre med företag baserade på grov ekonomisk brottslighet med full sanktion och stöd av rättsväsendet. I flera fall är det kommunägda bolag som förträds av politiker. 

Jämtkraft AB styrker fullt ut karistiska av en bransch som medborgarna är fullständigt beroende utav. En bransch som helt själva utan demokratiskt inflytande dikterar villkoren där ägarnas vinstintressen är den enda deltagande avtalspartern. Accepterar du som enskild inte avtalsvillkoren blir du utan leverans. Ett fullständigt odemokratiskt system skyddat av rättsväsende och politiker med inga avvikelser från DDR-tidens företagskonglomerat.

Karaktäristika.

Medborgarna hela nutida tillvaro är uppbyggd på tillgång till el där matfrågan är extra utsatt eftersom såväl lagring som tillagning är fullt ut elberoende. Hela livssituationen i övrigt bygger också på eltillgång. Utan el är man som enskild fullständigt utslagen även för att förmedla sig. Maktpositionen för att driva igenom odemokratiska och grundlagsstrida, helt egendesignade avtal, är total. Något som fullt ut också utövas. I det offentligt ägda Jämtkraft AB ger kommunalrådsposten av tradition även ordförandeskapet i Jämtkraft AB. Socialdemokraten Ann-Sofie Andersson företräder de mest ensidiga och odemokratiska kapitalintressena med medborgarna som gisslan.

Rättsväsendets oslagbara världsrekord i korruption.

Min beskrivning och bevisning av Medelhavets återfyllnad är och har varit fullt tillgänglig för rättsväsendet. Den statistiska bevisning så övervälidigande att några möjligheter till att jag har fel existerar inte. Det vet också rättsväsendet om. För att kunna oberopa sin okunnskap i sin bedömning så vägrar de såväl mig som ämnesmässig expertis att framställa den. Eftersom den statistiska bevisningen är så överväldigande har svenskt rättsväsende satt ett oslagbart världsrekord i korruption. Tvistens handläggning i svenskt rättsväsende undanröjer alla tvivel om tillståndet inom svenskt rättsväsende.

Östersunds Tingsrätt.

Målet om elhandelsbolagen skulle ha rätten att påvtinga medborgarna sina egenkonstruerade avtal upptogs i Östersunds Tingsrätt. En sak var vi fullständigt överens om. Att avtalet ändrats. Därför handlade hela diskussionen i förhandlingarna om elhandeln hade rätten att tvinga på mig och alla övriga ca 4 miljoner hushåll deras avtal. Exempel på en ändring och försämring som framfördes från min sida var att betaltiden ändrats från 30 till 15 dagar. Räntevisten för branschen beräknade jag till 160 miljoner som exempel på påtvingad försämring och för att påvisa hur branschen påtvingar avtal där de berikade sig på medborgarnas bekostnad. Jämtkraft AB kontrade med att det var andra ändringar som var till nytta för konsumenten. Vilka vägrade de dock berätta.

Utslag: Östersund Tingsrätt dömde till Jämtkraft AB:s fördel för att jag aldrig styrkt att betaltiden ändrats. Jag förlorade målet på ett sakförhållande vi båda var överens om. Det var således enbart att överklaga med motiveringen att utslaget var fullständigt fabricerat av något som aldrig varit till diskussion. I överklagan kopia på en äldre räkning med 30 dagar som fullständig avslöjade Östersunds Tingsrätt som fabricerande av fakta för att kunna göra till den starare parten partiska bedömningar. 

Hovrätten för Nedre Norrland.

Räddningsaktionen av kollegorna i Östersund gjordes inom lyckta dörrar. Målet dömdes oavgjort avseende kostnader men i själva sakfrågan avlades inget ställningstagande. Vi var således kvar på ruta ett. Jämtkraft, som representant för elhandeln, tolkade däremot domen själv till sin fördel och har allt sedan dess hävdat att branshen avtalsrättsligt och grundlagsstridigt har rätt att skriva vilka avtal de vill som därefter påtvingas medborgarna.

Att alltid döma till den starkare parten är riskfritt i synnerhet till nackdel för vanliga medborgare. Oavsett hur fel det är har de varken kraft eller ekonomi att driva sin sak. Om de ändå gör det löses själva problemet med att dedikera vederbörande som rättshaverist och med den stämpeln fortsättningsvis totalt rättslös i en modern form av vikingatidens fredlöshet. De mest graverande fallen, och ändock med stor resursinsat nedlagt på och därför borde vara de bäst avvägda, når medial uppmärksamhet, Bergqvist, Linna etc. Det finns sannolikt 100000-tals som i små tvister förlorat, inte för att de hade fel, utan för att de var den svagare parten. För ett rättsväsende med ett oslagbart världsrekord i korruption finns naturligtvis inga begränsningar hur fantisifulla förklaringar man kan hitta på för att på bästa sätt tillmötesgå utnämningsmaktens, politikernas, intressen.

Företaget Jämtkraft AB.

  Ordförande Ann-Sofie Andersson meriterat sig för denna tunga ordförandepost på grundval av att hon är kommunalråd. Hennes styrelsefunktion är att mingla på den årliga julfesten och fixa sponsring till ÖFK. Det köper henne en permanent plats i loungen på Jämtkraft Arena med glansmäsigt överspill från framgångsrika ledare och idrottare. Partikollegan Tord Andnors, ordförande i Östersundshem, klev frankt fram i KF:s talarstol under Attefallskandalens uppsegling, och förklarade att han varken kunde eller förstod något av vad som låg på styrelsens bord underförstått att han på meriten av fullständig okunnskap inte kunde ha någon skuld. Rekryteringsgrunden för ordförandeposterna i Östersunds kommunala bolag bygge på att ha så låg kompetens och kunskap att ansvar inte kan utkrävas. Ann-Sofie Andersson engagerar sig, som ordförande, inte i enskilda kundfrågor. Även om varenda kund är drabbad så avfärdas det som enskilda kunfrågar och på detta sätt slipper hon ägna energi åt kundernas problem och istället ha helt fokus på vad som står på menyn på julfesten.

VD- Anders Ericsson är själva sinnebilden för de kapitalintressen som skulle frånhända medborgarna avtalsrätten och grundlagsskydd. Vid inledningen av tvisten var han ordförande i Svensk Energi som var paraplyoganisation för branschföreningarna. Det var således inte bara elhandeln utan även fjärrvärme ett för medborgarna samma beroende som skulle tvingas på ensidigt av kapitalägarna skrivna avtal. Anders Ericsson har under sin tid som VD utmärkt sig i främst miljöfrågor med en finkänslighet i nivå med 60-talets ledarskap.Han går i folkmun under namnet Omdömeslöse Anders. Rollen som ordförande i Svensk Energi var kapitalintressenes sätt att ge sitt smutsiga hantverk en bild av seriositet då det fortfarande bland allmänheten fortlever en bild av att offenligheten går medborgarnas intressen. Som VD för det offentligtägda Jämtkraft AB med en socialdemokratisk ordförande så var Anders Ericson en perfekt skyltdocka för kapitalintressen att hitta metoder för att kunna kräma ut maximalt ur de fullständigt försvarslösa medborgarna. Att en kund till hans egna bolag opponerade sig var därför extra känsligt.

Krossa kritiken.

Eftersom rättsväsendet valde att huka sig för kapitalintressena så fanns inget domstolsutslag alls och definitivt inget som försvarade avtalsrätten och grundlagen. Jämtkraft AB valde att själv tolka till sin fördel medan jag fortsatt hävdade avtalsrätt och grundlag. Med fortsatt upprätthållet krav på rätten att teckna sina egna avtal innehölls betalningarna med frånkoppling till följd. Eftersom avtalens tillkomst saknade stöd i grundlagen yrkade jag stillesåndskada för tiden med frånkoppling. Baserat på min globala copyright ett snabbt mycket stort belopp vida överstigande elkostnaderna. Enligt grundlag har jag således ingen skuld mot Jämtkraft AB medan Jämtkraft AB baserat på sin egen branschorganistions ensidigt skrivna avtal naturligtvis inskrivet att de har rätt att trakassera konsumenten hur mycket som helst för att kunna kräma ut maximalt ur dem. Flera frånkopplingar senare hade mina krav vuxit sig så stora att det var meningslöst att öka dem mer. Krav som i slutändan på ett eller annat sätt skall batalas av skattekollektivet. För att slippa frånkopplingar utan möjligheter att få ut växande krav har jag betalat elen. SVEA-Inkasso har inte fått betalt för sina skickade fordringar och krav vilket knappast är tillämpligt när det är Jämtkraft AB som står i kraftig skuld. Den otacksamma uppgiften och utsedd tjänsteman att förträda och försvara kapitalintressenas smutsiga hantverk är på Jämtkraft tjänsteman Per-Erik Olsson. Allt mer stressad gör han ständiga misstag och när argumenten tryter för att förklara sin arbetsgivares brott mot avtalslag och grundlag. Det slutar ändock med det återkommande beskedet att gör du inte som vi säger så har vi har rätt att stänga av strömmen.  

SVEA-Ekonomi

För stt själva slippa hantera det smutsiga hantverket relativt medborgarna så har Jämtkraft anlitat organiserad brottslighet. (Mer om det nedan). Den delen av kundkontakterns har från Jämtland lokaliserats ut till Stockholm där de helt kan ägna sig åt att fakturera och så långt bort att de slipper ha en enda vettig kundkontakt med inget annat mandat än att på alla sätt, lagliga som olagliga att försöka få betalt. Får man inte det så beställer man frånkoppling. Den enskilde som anser sig felaktig behandlad kan naturligtvis klaga men med upplägget innebär att Jämtkraft anser sig inget har med saken att göra för den hanteringen sköts av SVEA. SVEA å sin sida sköter bara Jämtkrafts uppdrag. Kapitalintressena och organiserad brottslighet har hittat en plattform som gagnar dem båda där medborgarna står fullständigt maktlösa. Om man stöter på någon stridbar som dristar sig till tvist så kan de ändock förlita sig på att rättsväsendet, oavsett fel eller brott,ordnar till ett domstolsutslag till deras förmån. I de mest graverande fallen kan man förlita sig på att rättsväsendet formulera utslaget är så luddigt och verkningslöst att det blir fullständigt värdelöst som prejudikat. ( Jmf ovan Hovrätten för Nedre Norrland. ) Maktpositionen mellan kapitalintressena och medborgarna bevaras intakt och alla fel och brott mot alla andra försvarslösa medborgarna kan oförtrutet fortsätta.

14:e frånkopplingen.

( Korruptionens definitiva nederlag rapporteras den 19/9 2017 av P4 Jämtland. Bara drygt 2 veckor efter nedan beskrivna händelse.Se längst ned på sidan.)

Sista kravet från SVEA inkasso kom den 14/8 på 1983 kr i el, 18 kr i ränta och 675 kr i avgifter. Nästa faktura på 703 kronor förfaller den 29/8. Samma kväll klockan 16:02 skickade Per-Erik Olsson en faktura från SVEA Inkasso på totalt 9653 kr, inkluderat den samma dag förfallna fakturan, med besked om att frånkoppling skulle ske om inte den var betald nästa morgon. Elen var 2726 kr, ( 40 kr mer än summan av fakturornas el.), ränta 107, återkoppling 800 men mest var 6020 kr för SVEA Ekonomis räkning. Betalning 2726 kr skickades för elen resten bestreds i vanlig ordning med att jag har en mycket stor nettofordran och några avgifter till SVEA Inkasso därför inte skulle betalas. Dessutom hade ärdendet för deras del höjts från 675 kr till 6020 kr utan någon som helst förhandsavisering eller precisering. Underlaget för frånkoppling var således i alla delar fullständigt regelvidrigt och olagligt vilket meddelades Per-Erik Olsson i samma svarsmail som han fick besked om att betalning av av elen 2726 kr skickats. När jag bara minuter efter 8:00 kommer in efter en kort hundtur är elen borta. Senare har jag kunnat ta del av hans svarsmail, på min skickad betalning, retunerat 7,59 med besked från Per-Erik Olsson att han inte håller med.  

Jämtkrafts skambefläckade fortsatta hanteringen.

Eftersom alla regelverk överskridits så ville jag naturligtvis träffa Per-Erik Olsson på Jämtkraft och efter visst motstånd accepterade han att jag kom dit till klockan 10:00. Med sig hade han en ny bekantskap, Lisa Kärnebro-Berggren, som presenterade som hans närmaste chef. Eftersom frånkopplingen var fullständig regelvidrig så gavs det inte utrymme för någon diskussion alls om lagligheten utan så fort jag försökte framföra mina åsikter avbröts jag med besked, betala! Jag meddelade då att övergreppet var så stort att de kunde bli personligt ansvariga och med min timtaxa skulle inte deras egnahem räcka till. Inför detta besked blev de mycket upprörda och avvisade mig omedelbart. Eftersom övergreppet var så grovt fanns det full legitimitet i att bryta plomberingen i mätaren och koppla in sig själv. ( Se beskrivning nedan.) Jag skickade besked om övergreppet till polis nord och förklarade även att mina skadeståndsanspråk var snabbt tilltagande och skulle drabba kommunmedborgarna. Det var således en väl motiverad samhällsinsats från min sida att agera och i synnerhet som frånkopplingen enbart var ägnat att tillföras organiserad brottslighet. Detta besked fick även Per-Erik som Lisa.

Östersundspolisen dras in i skyddet av kriminalitet.

Morgonen därpå strax för halv nio ringer det på min dörr där två herrar som avsåg att samla in bevisning för mitt "brott". Jag avvisade dem med besked att ärendet redan var polisanmält och därför låg det närmast på deras bord. Detta accepterade de inte utan skulle återigen koppla ifrån min el och försökte tränga sig in i min fastighet. Med övergrepp i rättssak och olaga intrång så blev jag nödgad att handgripligen avvisa dem. Övergreppet i rättssak meddelade de att de ändock skulle göra med frånkoppling vilket förstods att frånkoppling skulle göras genom att plocka bort propparna i elcentralen.

Elproblemet var tvunget att lösas och efterräkningarna utredas i efterhand varför jag ringde omedelbart efter frånkopplingen ringde Jämtkraft för att få reda på vad som var kvar att betala. Underlaget fanns i min strömlösa dator som jag inte kom åt och hade Jämtkraft AB fått och avräknat betalningen av elen. Per-Erik var upptagen och 9:10 begärde jag att han skulle ringa upp och ge besked vilket man i receptionen sa skulle ta max 20 minuter. När inget besked kommit till 10:10 for jag bort till Jämkraft för att där få besked. De vägrade och hänvisade till att jag skulle kontakta SVEA Ekonomi. Då frågade jag om jag fick låna deras telefon för detta ärende eftersom min egen mobils ström var nästan slut och SVEA Ekonomi vill gärna att klagande kunder skall få vänta så länge som möjligt. Jag insisterade därför på att få veta om Jämtkraft AB fått betalt, meddelat SVEA och hur mycket jag skulle erlägga. Primär kunskap fanns således hos Jämtkraft och först som sekundär hos SVEA varför agerandet i min ögon enbart var ett uttryck för trakasserier. När jag fortsatte att argumentera för att få ut uppgifterna så hotade receptionisterna med att ringa på hjälp för avvisning om jag inte frivilligt avvek. Passar mig utmärkt, svarade jag varefter jag satte mig ner, tog en kopp kaffe, läste tidning inväntade polisens ankomst. Två bilar med fyra poliser var på mycket kort tid på plats för att avvisa mig i en polisinsats större än någon glesbygdsbo sett i mannaminne för att reda ut om Jämtkraft skulle lämna ut uppgiften eller ej. Efter ca en kvarts utredande så kom de fram till att det var nog till SVEA jag skulle vända mig. Jag påpekade att riktigt illa skulle det vara för polisen om SVEA inte hade avräkningen redan gjord. Jag provade och att ringa och sannolikt stod handläggaren Camilla Svensson mer eller mindre standby eftersom jag omedelbart fick svar. Resterande belopp uppgavs till 6927 varför jag förstod att det inbetalda beloppet meddelats. Där hade Ni tur sa jag till polisen. Utan avräknat hade de suttit i fel tunna. För övrigt hade Per-Erik Olsson, sannolikt i ren nervositet över polisens närvaro, har uppdagas det,skickats till mig ett mail med uppgiften till min strömlösa dator hemmavid. Vän av ordningen må tycka att hans vägran att utlämna uppgifterna direkt till mig orsakat den i världshistorien mest meningslösa polisinsats någonsin som drar även ett enormt löjes skimmer över Jämtlandspolisens prioriteringar. 

Med uppgiften i min hand så lämnar jag Jämtkraft AB:s reception och utanför uppstår diskussionen med polisen hur jag efteråt skall kunna styrka min betalning. Jag frågar om jag kan fara dit med det varvid polisen avråder å det bestämdaste. Jag uppmanas att maila eller faxa det från mitt strömlösa hem. När jag uppgav att det var tämligen orimligt så blev polisen irriterad. Efter lång kö på Nordea med sista datum för myntinlämning tickade klockan och väl medveten om att passerade den över tolv fanns möjlighet för Jämtkraft invänta nästa dag. Sju minuter över tolv var min betalning gjord vilket jag omedelbart förstod att någon elleverans skulle inte ske detta dygn. 13 tidigare frånkopplingar har lärt mig att återkoppling, som sker via dator på kontoret och är ett ögonblicksverk, aldrig sker förrän det lagmässigt är fullständigt nödvändigt. Inget unikt för mig utan regel. Trotsar man Jämtkraft och så använder de sin lagliga rätt att förstöra även kundens kyl och frysvaror. För en bransch som fråntar medborgarna grundlagsskyddade rättigheter är sannolikt detta inga för Jämtkraft unika rutiner. Väl med kvittot i hand kontaktar jag åter Jämtkraft och frågar om jag får överlämna mitt kvitto men får åter besked om att jag får scanna det och skicka det via min strömlösa dator. Eftersom polisen lagt mitt besöksförbud så far jag dit och de får faxa beskedet strax före halv ett.

Väntan inleds.

Väl medveten om att Jämtkraft ämnar förstöra även mina kyl och frysvaror så förväntar jag mig ett fortsatt strömlöst tillstånd till minst morgonen därefter. För att undanröja alla undanflykter så ringer jag upp Jämtkraft och meddelar fri tillgång till den i min fastighet placerad apparatur och därmed dör även min telefon. Jag och mina tre barn förbereder oss för en strömlös tillvaro till morgonen därpå. Inget händer varför jag vid ca 8:30, ett helt dygn frånkopplad varav 20 timmar fullt betalt, nu med min dotters telefon ringer upp så får jag besked att Per-Erik Olsson skickat ett mail till mig med besked om att jag skulle kontakta en installatör för återkoppling. Detta besked skickat till min strömlösa dator. Jag kommer åt min mail och läser förundrat. För återkoppling skall fastighetsägaren, min sambo, som jobbar i Stockholm tillkalla behörig installatör. Min fråga till Per-Erik returneras vid ca 10:00 och blir då rimligtvis varför det åligger mig att göra att anlita installatör på återkoppling som de redan tagit 800 kr för att fullgöra. Under hela fredagen får jag inget som helst svar på frågan. Jag meddelar även att jag räknar timmar hur länge Jämtkraft ämnar hålla mig strömlös efter långt mer än fullgjord betalning. Torsdag 31/8 2017 klockan 12:07.

Fortsättning.

Konflikten för min del nu är över. Jag har all den bevisning jag behöver för att styrka effekten av när ekonomisk makt tillåts bryta mot grundlagar i nära samarbetar med organiserad brottslighet och den politiska makten med full sanktion av ett rättssystem med ett oslagbart världsrekord i korruption. Anders Ericsson och styrelsen borde be sina anställda, i synnerhet Per-Erik Olsson, om ursäkt för att de tvingas utföra det smutsiga hantverk de av dem beordrats till. Det skall i sinom tid försvara sitt handlande och motsättas sig framförda skadeståndskrav mot en auktoritet som gjort mänsklighetens viktigaste vetenskapliga genombrott. Skadeståndsnivån och referat av bevisläget redovisas nedan. 

Beskrivning av rättsläget.

Skadeståndsnivå.

Om copyrightens marknadsvärde till mänsklighetens främsta vetenskapliga genombrott för Sveriges del marknadsbedöms till en miljard per år så motsvarar de omsättningen i ett medelstort företag. Eftersom händelsen berör omvärlden mist lika mycket och mer så är det rimligt att anta att man kan sätta samma marknadsvärde per capita globalt. Det är 750 ggr fler än Sveriges befolkning och således 750 miljarder/år eller 3,75 miljarder per dag. Jämtkarft AB:s olagliga frånkoppling ökar således skadeståndet mot dem och ägarkommunerna med 468 miljoner i timmen. Tvisten med Jämtkraft AB har kostat mig nästan 40 000 kronor men i perspektivet att Jämtkraft AB:s affärsmetoder grundligen avslöjats är det mycket välinsvesterade pengar.

Organiserad brottslighet.

Inkassoverksamhet generellt.

Inkassoföretagen är en verksamhet helt utan samhällsnytta. Det är väl reglerat hur man skall göra om man inte får betalt. Kronofogdemyndighet som sista utpost med snäva tidsgränser och  lagstöd för indrivning. Är det en tvistig fordran så avgörs den civilrättsligt. Inkassoverksamheten har inget lagstöd liknande kronofogde utan för tillgång till det måste även de vända sig till KFM. Inkassobolagen kan inte vara snabbare och saknar dessutom KFM lagstöd så det finns ingen som helst affärpotential för inkassoverksamhet om man skall hålla sig till lagutrymmet. Själva affärsidén bygger således på att de skall driva in fordringar på ett sätt som inte är möjligt inom ramen för lagstiftningen. Såväl att anlita inkassobolag som att vara ett visar därför att man ämnar gå utanför ramen för lagstiftningen. I detta segment frodas således en subkultur av metoder som inte är lagliga men men för enskilda medborgarna omöjligt att värja sig emot med stor attraktion för mindre nogräknade företagsledare på samma segment som Hells Angels etc. Att SVEA-ekonomi är ett av segmentets värsta har påpekats men det offentligt ägda Jämtkraft AB anlitar trots detta bolaget som en bekräftelse på att inte samhällnytta utan maximal vinst är enda målet oavsett laglighet bara kunderna inte har möjligheter att motsätta sig det.

SVEA-ekonomi specifikt.

  När jag för i början av 2016 gjorde granskningen av SVEA ( deras då senaste bokslut VÅ 2014)  så var de på väg att spränga 1000-vallen i antalet anställda. Årsrapporten var dock tunnare och mindre uttömande än en mindre ideell förening. Åtta sidor varav merparten var bilder innebär att detta bolags verksamhet var nedkokat till knappt 4 sidor. Den enda identifierbara personen var VD:ns underskrift av verksamhetsberättelsen. Ett för övrigt helt ljusskyggt företag utan någon redovisad styrelse, ägare eller revisionsrapport. Av rapporten gick det dock uttolka att bolaget är med flera miljarder insolvent med värdelösa övervärderade tillgångar i forna Öststater. I praktiken som att ha ett stort  lager med nya datorer från början av 90-talet redovisade som tillgång baserat på inköpspriset. Bolaget har en tillgångssida på 9 miljarder och en omsättning på 1,5. Med tekniken att inte skriva av sina värdelösa fordringar skapas en hög vinst och ägarna kan göra stora uttag ända tills fortsatt upplåning inte medges och bubblan spricker. ( Jmf länken DDR-Ylva och sopstrejken i RenoNorden)

SVEA-ekonomis parkeringsverksamhet.

Parkeringsbolagen är en civilrättslig verksamhet. De får endast utge kontrollavgift på felparkerade bilar på tomtmark. Maxbeloppet för kontrollavgiften bestäms av kommunfullmäktige och är i Östersund maximerad till 400 kr. Det finns inte en enda lagligt utgiven kontrollavgift utgiven i Östersund av varken Q-park, Securitas eller någon annan om den överstiger 400 kr. De som mot förmodan skulle protestera någon kontrollavgift kommer, oavsett bolag, sannolikt att få möta ombudet advokat Lars Gabrielsson från Handels & Juristinkasso, ett dotterbolag till SVEA-Ekonomi. Utgiven kontrollavgift är minst 500 troligt 800 för att den lagliga på 400 inte ger något ekonomiskt underlag för att bedriva verksamheten. Den som i tvist möter Lars Gabrielsson får vara beredd på ständigt nedlåtande omdömen av den enskilde klagande vilket överskrider de anständiga i synnerhet i en rättssal. Eftersom Lars Gabrielsson företräder den ekonomiskt och juridiskt starkare parten så är utgången given på förhand given för rättsväsendet med världsrekord i korruption. Därför gillas såväl Lars Gabrielsson kränkninga som hans olagliga avgiftsnivåer av Östersunds Tingsrätt. Parkeringsbot på 500 och 800 får bara polis och myndighetsutövande parkeringsvakt utge och då på allmän plats, gator och torg. Lars Gabrielsson åberopar allmänrättslig lagstiftning och nivåer på sitt civilrättsliga område. Att på en lördag parkera på en i Östersund helt tom myndighetsparkering bevakad av t.ex Q-park kostar lika mycket som att parkera på gatan där det är förbjudet att stanna. Att såväl lagstiftningen, dess syfte, andemening och våra lokala politiker, som beslutar de lokala nivåerna, anser att dessa två överträdelser inte har samma straffvärde är fullständigt uppenbart. Uppenabrt för alla utom ett rättsväsende med ett oslagbart världsrekord i korruption. Mest lokalt aktiv vid Östersunds Tingsrätt för detta är chefsdomare Marit Åkerblom. För sin fullständiga lyhördhet mot ovannämnda intressen belönades hon med att regeringen tilldelade henne Jämtlands högsta juridiska ämbetsmannapost. Riktigt hur sveriges domarkår tänker är för gemene man obegripligt men den tidigare domaren i HD, justitieråd Göran Lambertz, med parallell politisk karriär inom socialdemokratin, ger en viss vägledning. Som justitieråd kritiserade han hårt att Sture Bergvall fick resning för att det var uppenbart att han blivit oskyldigt dömd för åtta mord. Inte för att Lambertz ansåg honom vara skyldig utan för att ett frikännande av honom skulle skada rättsväsendets trovärdighet. Göran Lambertz var också den högste juridiske instans som bedömde att mänsklighetens viktigaste vetenskapliga genombrott var fullständigt värdelöst. Alla medborgare i Östersund men även på många platser runt om i Sverige har fått betala allt för hög och olaglig kontrollavgift. Det får de fortsatt göra för att rättsväsendet valt att samarbeta och stötta organiserad brottslighet. Sannolikt tusentals tvister runt om i landet mot parkeringsbolagen har förlorats mot  P-bolagen. Oavsett tvistanledning så har merparten inget lagligt stöd för att de utdebiterade kontrollavgifterna redan initialt varit olagligt höga. Flera miljontals olagligt höga kontrollavgifter genom åren har byggt upp en bransh ingen efterfrågat eller velat ha med negativ samhällsnytta. Den frodas för att den överlägsna maktpositionen får fullt stöd i rättsväsendet relativt de fullständigt underlägsna medborgarna. Tillsynsmyndighet för SVEA-Ekonomis inkassoverksamhet är Datainspektionen. Genom att blunda för det stora akörernas smutsiga verksamhet medan enskilda småbolag nogsamt kontrolleras, undertrycks all potentiell konkurrens. 

Ordförandes politiska insats.

  Jämtkrafts ordförande, Ann-Sofie Andersson, har naturligtvis full tillgång till all information om såväl grunden för mina skadeståndsanspråk som nivån. Nivån, 750 miljarder per år i tjänsteexport, med bas i Östersund borde naturligtvis glädja varje politiker om det inte vore oförenligt med min i övrigt hårda kritik av ovannämnda och beskrivna maktstrukturers förtryck och ekonomiska mjölkande av medborgarna. Den dominanta posten för marknadsvärderingen av min copyright härör från att mina kunskaper ger enkla och logiska förklaringar till etniska skillnader och dess ursprung i Medelhavets återfyllnad. Alla västerländska och arabiska samt många fler folkgrupper delar samma katastrof som utgångspunkt för nystart av civilisation, religion, språk etc. Alla dessa etniska grupper, som nu ofta i väpnad konflikt, inte minst i Syrien har katastrofen och sin omstart gemensam. Att förgöra en annan etnisk grupp är också att förgöra delar av sin egen historia vilket ovillkorligt skulle lägga sordin på konfliktbenägenheten och vara ett utmärkt redskap för att skapa fred och försoning. Allt detta vet Ann-Sofie Andersson redan. Istället för att göra Östersund och Jämtland till världens ekonomiskt mest välmående plats och stötta kunskap som kan skapa fred och försoning så drivs besparingspaket igenom i kommunen , region Jämtland går med galloperande underskott och med Attfallhus försöker man göra ekonomiska klipp på flyktingsituationen.

Instruktion för att vrida frånkopplingsvapnet ur kriminalitetens händer.

Eftersom elhandelns ensidigt och grundlagsstridigt påtvingar medborgarna sina avtal så finns det inget som ger demokratiskt stöd för att medborgarna relativt bolagen skall följa lagen. Det är rena kapitalintressen och organiserad brottslighet som står mot medborgarnas grundlagskyddade rättigheter. Eftersom rättsväsendet gått i allians med den kriminella kategorin så återstor för medborgarna att skydda sig själv genom att vrida frånkopplingsvapnet ur kriminalitetens hand. Jämtkraft använder sig av mätare Addax. Är du frånkopplad börjar man med att slå av huvudströmbrytaren. Bryter plomberingen, öppnar luckan där det överst till höger finns tre kontakter som styr fjärrstyrningen. Dessa urkopplas. Strax under kretskortet sitter tre relän med små vita tappar som sticker upp. Dessa trycks lätt tillbaka och strömkretsarna är åter kopplade. Skruva igen och sätt på huvudströmbrytaren och du har vridit frånkopplingsvapnet ur kriminalitetens händer. 

Korruptionen inom energibranschen, företrätt och försvarat av Jämtkraft AB, röner sitt definitiva nederlag.

Den 19/9 2017 rapporterar P4-Jämtland att Jämtkraft AB sålt solcellsanläggningar som av oböriga elinstallatörer byggts och därefter inkopplats på Jämtkrafts elnät. Drygt två veckor tidigare hade de vägrat att koppla på leveranserna till mig, trots betald återkopplingsavgift, utan att först ha anlitat behörig elinstallatör. Motiveringen, att det var för att garantera säkerheten, sjönk i trovärdighet lika djupt och permanent som Titanic. Jämtkraft AB har sålt solcellsanläggningar, installationen har de köpt av ett oseriöst företag i södra Sverige som i sin tur anlitar ett billigt lokalt företag med oorganiserade utländsk arbetskraft utan behörighet som för en billig penning gör jobbet. För att lura regelverket anlitar man i slutändan en behörig installatör som sätter i kontakten till nätet. Metoden är en repris på när Jämtkraft AB byggde om kraftverket i Hissmofors. De anlitade NCC som anlitade det ökända bolaget Atlantco som anlitade billig oorganiserade öststatspersonal och företag till vidriga villkor. Jämtkrafts besvarar retoriskt: "Jämtkraft har också säkerställt att våra underleverantörer känner till den gällande lagstiftningen."  Jämtkraft beter sig som hallickar som informerar köparna om att det är förbjudet att köpa sexuella tjänster i Sverige, men säljer eskort till en prislapp som indikerar att allt ingår. En medvetet vald strategi för kriminella att hålla ryggen juridiskt fri. Det offentligt ägda Jämtkraft AB, som företrädare för hela energibranschen, beter sig under Anders Ericsson ledning som hallickar och vilken organiserade brottslighet som helst. Rättsväsendet bistår med egenkonstruerade argument för att skydda korruptionen med förväntningar om egna framgångsrika juridiska karriärer som etablissemangets solidariska beskyddare.

Den som fortfarande tror att min beskrivning och bevisning av Medelhavets återfyllnad av regeringen, rättsväsendet och övrig myndighetsutövning är objektivt vetenskapligt bedömd har en del att beakta i sin självrannsakan. Skulle de ställt upp på judeutrotningen för att det var gynnsamt för den egna karriären? Hittills har jag inte stött på någon inom den offentliga företagandet och myndighetesutövningen som inte skulle gjort det. Mina kunskaper hade lagt sordin på och kanske helt kunnat förhindra kriget i Syrien men dessa offer är något som svenskt etblissemang valt att ta.

  

Anders " hallicken" Ericsson avrapporterar vinsterna till ASA. Hon vinnlägger sig om att vara så okunnig och inkompetent som möjligt för att undgå att belastas med juridiskt ansvar.

 Carl Festin, 3/9 2017

Kompletterat 20/9 2017

Tillbaks till start.