Tillbaks till start.

 Anställda och alla medborgare har möjligheten att riskfritt tjäna en miljon,om inte särintressen hindrar dem!

Särintressenas inbladning i medborgarnas privatekonomi.

I ambitionen att skydda särintressen och korruption har påvisats att det saknas övre gräns i vad dessa intressen är beredd att åsamka i skada. Att dessa intressen också är beredda att ta mandatet att frånhända sin underställdas fria åsiktsbildning och beslutsrätt i frågor av stort privatekonomiska intresse är inte oväntat. Däremot krävs en strategi att styrka det.

Identifikation.

Få eller inga makthavare skulle medge att deras agerande främst styrs av vad som främjar den politiska makten. Det är ett personligt karriärfrämjande för alla inom offentliga organisationer och flört med finansiärerna. För privata företag, som på ett eller annat sätt får eller kan få offentliga bidrag, är goda relationer med den politiska maktens och underlydande myndigheter ett överlevnadsvillkor. Enligt aktiebolagslagen skall ledningen företräda ägarnas vinstintressen. I praktiken har vi således ett lagstadgat politiskt fjäskande så fort riktade offentligt stöd är möjliga. Vi kommer dock aldrig att få något erkännande av makthavare att högst på deras agenda ligger politiskt fjäskande. Därför används en metod som genom deras handling avslöjar dem.

Strategi.

Nästan hälften av landets anställda personal jobbar inom politiskt styrda eller ägda organisationer. Genom riktade bidrag och offentliga köp är också merparten privata företag direkt eller indirekt beroende av politiska maktens välvilja. Hela de ideella folkrörelsesverig har också via riktade bidrag en stark beroendeställning. I detta sammanhang står den granskande makten, media, och deras ekonomiska beroende av riktade bidrag direkt i intressekonflikt till den granskande rollen. Ett erkännande för att de skyddar och företräder den politiska maktens intressen kommer aldrig att erhållas. Därför har detta koncept tagits fram där varje svensk medborgare erbjuds möjligheten att helt riskfritt tjäna en miljon eller mer på mitt vetenskapliga resultat. För chefer, oavsett nivå, är det oerhört bra personalpolitik att kunna erbjuda en sådan möjlighet till gagn för medarbetarnas privatekonomi. Det avgörande beslutet är dock enbart den enskilda personens. Ett rationellt agerande för alla landets chefer vore således av personalpolitiskt skäl att delge sina underställda denna privatekonomiska möjlighet. Det finns inga rationella motiv att avstå och om så görs styrks att de företräder politiska och egna särintressen. I synnerhet är detta koncept ämnat för att undergräva medias hävdade men chimära granskande funktion. I andra hand att undergräva offentliga organisationers personalpolitik. I båda fallen med avsikt att tydliggöra att det finns mycket bättre ekonomiskt som demokratiska alternativ.  Se upplägget nedan.

Copyright theories and text: Carl Festin. 

Copyright pictures: Shared by Carl Festin and illustrator.

Världens dyraste tavla, 2 500 milj SEK.

Ingen historiskt viktigare tavla kommer någonsin att göras. Priset för tavlan styrs av marknadspriset på tavlor och skall vara världens dyraste. Den hittills dyraste sålda är The card player, Paul Cézanne, såld till staten Qatar för 250 miljoner dollar. Poseidopolis Atlantis marknadspris är därför högre och är nu till salu för 2 500 miljoner SEK.

Köp en replika och tjäna 1 000 000 SEK.

Replika benäms numrerade och signerade kopior som är gjorda av orginalets konstnär. Tjugo stycken replika av tavlan är utlovade till försäljning. Dessa skall ha ett, annat och gemensamt för alla, något större mått än orginalet. 

 Finansieringsmodell.

www.resmalet.se finns sammanfattat vad som är mänsklighetens sanna historia. Tavlornas validering och värdetillväxt är direkt avhängigt kunskaper. 20 stycken replika kommer att göras och  var och en med historiskt intresse och kompetens göra sig till sin egen lyckas smed. På länken www.resmalet.se/Replika finns en finanieringsmodell som innebär att man riskfritt kan köpa en replika för 20 000 kr och tjäna en miljon eller mer.

Politisk idé.

Om orginalet är värt 2500 miljoner varför erbjuds då 20 replika? Det finns två skäl: 

 1: Att få allmänheten intresserad av och  förstå att den etablerade historiebilden är på väg att raseras. 

2: Att avslöja att det politiska intressena i så stor omfattning genomsyrar samhällskroppen att det även privat,ekonomiskt och beslutsmässigt, i mycket stor grad styr och begränsar enskilda individer och familjers möjligheter. 

         

Politisk rannsakan av organisationer och företag.

 Varje enskild svensk skulle såväl av sina chefer och media informeras om detta riskfria erbjudande om de inte företrädde politiska och egna särintressen. Ett aktivt undanhållande blir således synonymt med ett erkännande av att de ägnar sig åt politiskt fjäskande. I synnerhet gäller detta medias, för bidragens skull hävdade, granskande roll men i praktiken, för den politiska makten, skyddande roll. När alla enskilda svenskar fått klart för sig att egna överordnade och den politiska maktens företrädare, i deras ställe, tagit deras privata beslut, så raseras helt deras hävdade demokratiska roll. En roll som utgör fundamentet för att i sin verksmahe uppbära offentligt stöd.

Östersund den 21/8 2015

Carl Festin, Gräftågränd 45

831 71 Östersund

Tel 063 85086.Tillbaks till start.