Tillbaks till start.

Varumärkesskador i siffror.

Staten som ägare.

25/8 2018.

Telias styrelse företräder Bonniers och inte Telia. Hela upplägget att köpa TV4 är gjort för att rädda Bonniers. Allt naturligt fullständigt bortom all laglighet men i desperationen att rädda etablissemangets kontroll över media är det ett högriskprojekt för Telias styrelsemedlemmar man dock medvetet valt att ta. Man undrar bara vad de erbjudits för att göra Bonniers och etablissemanget den tjänsten.

20/7 2018.

Regeringen och övrigt etablissemanget försöker rädda Bonnierfamiljens förmögenhet genom att Telia Company köper Bonnier Broadcasting för 9,2 miljarder. Det innebär att såväl Bonniers som Telia blir beroende av tillgång till copyrighten om Medelhavets återfyllnad 3500 f.kr. Fram till dess att bolagen säljs för en krona stycket till copyrightens ägare så blir bolagen utan copyright. I nedan beskrivning har det tydligt angetts att marknadsvärderingen av Telia kommer att utgöra grund även för statens övriga företag i skadeståndstalan mot staten. Om Telia är värdelöst så kommer alla andra statliga företag också i skadeståndstalan initialt värderas till en krona stycket.

--------------------O-------------------

 

Taktiken är att vägra kunskap och ta del av bevis. Baserat på inkompetens och okunnskap försöker regeringen undvika ansvar och skuld.

Istället har regeringen blivit blåst på såväl politiskt inflytande som tillgångar.

De aktieägare som fortsatt tror på regeringen förlorar sina besparingar.

Ingen vettig person vill smutsa sin egen profil med att vara kund eller delägare till ett bolag som har en ägare som som undanhåller mänsklighetens största vetenskapliga genombrott för att skydda korruption och särintressen.

Svenska staten är nästan 12 gånger större ägare än den näst största, Finska staten. 37,2 procent respektive 3,2 procent i TeliaSonera. Majoriteten ägs av den tysta allmänheten med över 500-tusen aktieägare. De saknar i praktiken helt inflytande på verksamheten varför deras enda roll är att värdera företaget på aktiemarknaden. Vi har således i praktiken ett av svensk stat och dess politiker helt styrt företag vars förmåga värderas på aktiemarknaden. TeliaSonera eller numera Telia Company är därför en perfekt värdemätare av vad staten som ägare skadar statens företag i varumärkesskada. Den procentuella värdeminskningen skall således överföras på Vattenfall, LKAB, SAS, SJ etc i motsvarande grad för att få den totala varumärkesskadan som regeringen skadar svensk stat genom att skydda korruption och särintressen. 

 Startvärde.

 Den 18/1 meddelade jag regeringskansliet och riksrevisionen att statens varumärkesskada skulle börja effektueras. Den dagens slutkurs var 37 kr. Antal aktier 4 330 084 781: Börsvärde 18/1 160,2 Miljarder. Varje krona aktien faller så faller Telia som bolag 4,33 miljarder. Svensk stats totalvärde i företagsinnehav är ännu inte beräknat men nedvärderas således procentuellt lika mycket. ( Ca 2,7 % för varje krona teliaaktien sjunker.)

Börsfallet motsvarar den varumärkesskada som regeringen åsamkar företagen för att de valt att skydda korruption och särintressen.

På 14 dagar en värdeminskning på 6 % och drygt 9,5 miljarder med enbart de uppgiftsskyldiga aktivt informerade!

Bud 26/4 2017 på Telia Company. 

Med den varumärkesskada som svensk stats ägande representerar så är den rimliga värderingen av Telia Company ca 20 miljarder.

Det motsvarar ett aktievärde på 4,60 kr/ st och statens andel värd drygt 7,4 miljarder. Om kursen vid skadeståndsförhandlingar överstiger detta belopp kommer andelen att tas som dellikvid och avyttras. Övriga storägare kommer att delges mitt bud. Med Telia som referens innebär det att statens varumärkesskada även på övriga tillgångar skall relateras. Värderingen av Telia till 20 miljarder är ca 1/8 av marknadsvärderingen med statens belastningar fortfarande allmänt okända. Telia Companys styrelse och lednings brott mot upplysningsplikten har i denna marknadsvärdering intecknats och som kraftigt påverkat värdesreduceringen.

Upplysningsplikt.

Regeringen, rättsväsende och övriga särintressen trodde att de skulle kunna hålla allmänhet och omvärld fortsatt okunniga om mänsklighetens vikigaste vetenskapliga genombrott. De har gentemot aktiemarknaden skyldighet att redovisa allt som kan påverka kursen. Svensk stat och regeringen har således uppgiftsskyldighet i hur man på alla sätt försökt förhindra allmänhet och omvärld kännedom om Medelhavets återfyllnad och kostnaderna härför. Huvudägarens belastning i form av den korruption den såväl försökt skydda som tagit stöd ifrån måste enligt lagen fullständigt klargöras för aktiemarknaden.

  Naivt har de försatt sig själva i en fullständigt omöjlig position. Regeringen har styrkt att de är beredda att åsamka obegränsad skada för att skydda korruption och särintressen. Dessutom har man baserat sitt agerande på en " juridisk målvakt" justitierådet Göran Lambertz och hans väldokumenterade omdömeslöshet.

Europeisk rätt kommer inte att göra om samma misstag som svenskt rättsväsende. Europeisk rätt kommer att ta vetenskapligt stöd och granska min bevisning. 

Det kan bara rendera i fritt fall för teliaaktien.

SAS

Svensk stat störst med 21,4 % av aktierna. Dansk och Norsk stat 14,3 % vardera.  Aktiemarknaden 36,8 procent.

Stöd korruption och särintressen och res med SAS! Få eller inga ställer upp på den företagsprofilen och SAS flygstolar blir tomma.

Vattenfall AB

Svensk stat äger 100 % av aktien. Att köpa el av Vattenfall AB därmed stötta korruption och särintressen är föga attraktivt för såväl bolag som privatkunder.

Vattenfall är i omsättning dubbelt så stor som Telia och på en marknad sannolikt värd minst det dubbla. För varje krona Telia sjunker förlorar det 4,3 miljarder i värde. Vattenfall nedvärderas proportionellt och förlorar då minst det dubbla. Sedan 18/1 Telia minus 9,5 miljarder, Vattenfall minus 19 miljarder. 

 

Östersund den 23/1 2017.

Senast uppdaterad 6/2 2017

Carl Festin


Tillbaks till start.