Landsförrädarna slår till!

Förnekande av Medelhavets återfyllnad kriminaliserat. (1/8 2021)

Regering och svenska myndigheter har sedan 2015 aktivt förhindrat allmän kännedom om Medelhavets återfyllnad 3500 f.kr. www.resmalet.se därför man redan då förstod att det skulle innebära maktförskjutningar. Man har därmed även satt sig över demokratin och konstitutionen med konsekvensen att man även gjort all sin verksamhet olaglig. Regeringens och myndigheternas agerande har och fortsätter enormt skada Sverige och är föremål för världshistoriens mest omfattande landsförräderi. Svensk polis och åklagare vägrar dock att sköta sitt uppdrag och lagföra för detta landsförräderi. Därför utges en provisionsbaserad ersättning för alla, såväl svenska som internationella intresse, att bidra till en lagföring av dessa landsförrädare. 200 000 USD per individ som fälls för landsförräderi adderat med en bonus på 300 000 USD för fällande dom för brott mot mänskligheten. I praktiken innebär detta att alla som svenskar som missbrukar sin ställning och inflytande på något sätt för att aktivt eller passivt förhindra allmän kännedom om Medelhavets återfyllnad 3500 f.kr. www.resmalet.se är föremål för minst 200 000 USD i provision för sina underordnade.

Världshistorien och mänsklighetens viktigaste upptäckt.

Beskrivningen och bevisningen av Medelhavets återfyllnad 3500 f.kr www.resmalet.se är världshistorien och mänsklighetens i särklass viktigaste vetenskapliga genombrott. Detekteringen av den forntida civilisationen i Östra Medlhavet utifrån forntida havsnivå, - 1940 meter, är den överlägset viktigaste vetenskapliga upptäckten.

 Etablissemangets särintressen.

Historien visar att alla nya rön som kan rubba den rådande maktordningen på alla sätt motsätts av den sittande makten. Svensk regering och underordnad myndighetsutövning agerande, till skydd för socialdemokratisk fundamentalism, utgör i detta avseende inget undantag. Därför har jag som individ, min familj, släkt och vänner av svensk myndighetsutövning i snart 15 år på alla tillängliga sätt trakasserats. Mina möjligheter att kapitalisera mina resultat har unisont av svensk myndigheter förhindrats. Mitt ekonomiska oberoende har på mycket märkliga sätt kringskurits. Alla brott och myndighetsövergrepp mot mig, men även min parhäst ,Gerhard Carlsson, har inte föranlett några som helst åtgärder. Vi har dock varit föremål för polisära ingripande och intresse vid ett flertal tillfällen. Ingripanden som mot gemene man inom allmänheten inte ens tror är möjliga. Allt naturligvis ihågkommet, sparat och väl dokumenterat.

Landsförräderiet.

Dessa mina resultats copyright och avkastning skulle, om de inte motsatts av svenska särintressen, vara den bransch med överlägset störst svenskt exportvärde. Det är enligt grundlag och konstitution de folkvaldas uppdrag att företräda medborgarna. Eftersom det handlar om betydande belopp är det en angelägenhet för mig, såväl som nationen, att de kommer Sverige tillgodo. Därför är det fråga om landsförräderi att aktivt motsätta sig dem. All svensk myndighetsutövning har unisont klassat mina resultat som helt nollvärda och unisont också vägrat att anlita utomstående kompetens och expertis i den bedömningen. Att expertisen uttryckligen imponeras av mitt arbete är inget som svenska ämnesnovisa jurister varken vill eller tar hänsyn till. Med upprätthållande av okunskap och inkompetens, har myndighetsutövningen därför fortsatt hävdat mina resulat som helt värdelösa med fortsatta juridiskt och ekonomiskt trakasserier. Landförräderiet.

Affärsidén

Affärsidén är att denna; Min copyright, och utifrån en överlägsen global auktoritet politiskt förträtt av Atlantispartiet, ger en politisk position som kan garantera fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Atlantispartier eller andra demokratiska partier med delegation, runt om i världen, kan således också då stå som garanter för fred, demokrati och mänskliga rättigheter. För denna garanti kommer varje global individ vara beredd att frivilligt, via fritt val att köpa media, betala i snitt en USD/månad. Med dagens globala population på drygt 7,8 miljarder människor ger det ca 95 miljarer USD/år i tjänsteexport och helt i paritet med hela den svenska statsbudgeten.

Redan stora globala resultat.

Att mina resultat politiska förmåga, av svensk myndighetsutövning skulle kunna hindras, från att ge globala politiska effekter är brist på insikt. Vi har just nu en värld så konfliktfri att det sannolikt aldrig funnits dess motstycke. Jag hävdar med bestämdhet att det beror på mina resultats politiska förmåga och hur jag hanterat dem på den globala politiska arenan. Eftersom de är så oönskade av etablissemanget så låter jag ställa dem för fritt förfogande för gemensamma intressen med mina. Hösten 2017 stod världen inför ett kärnvapenkrig i Korea. Nordkorea och Kim Jong Un fick då fri tillgång till mina resultat och ett långt mycket starkare politiskt vapen än kärnvapen. Nordkorea, Kim Jong Un och Sydkoreanerna har under Atlantispartiet beskydd att förena Korea den 1:a Mars 2025. http://www.zensur.se/ZSKorea2.htm  Kurderna har mina resultat till beskydd. Syrienkriget har närmast dött ut, Libyen går mot demokrati etc. Diktaturerna i Kina och Iran satt under hård press och Erdogan är ett uttalat mål att fälla. Det kan naturligtvis hävdas att jag lider av hybris men huruvida det är med den saken är ju enkelt avhjälpt. Svensk regering och myndigheter kan låta ämnesmässig oberoende expertis granska mina resultat och utvärdera dem istället för unisont hävda dem som helt värdelösa. En myckt liten insats för en potentiell svensk tjänsteexport för 95 miljarder USD/år. Det bör i sammanhanget noteras att stormakterna kan med sina satelliter, nu med exakta utpekade positioner ned till minsta detalj, också kontrollera mina resultat. NATO, ryssar, kineserna och sannolikt många till vet sedan snart 4 år sedan att resultaten är riktiga. Det är således bara inom svensk myndighetsutövning, på meriten av okunskap och inkompetens, som man fortsatt kan agera som om inget för mänskligheten har hänt. 

Avhysan ur mitt hem.

 Som tidigare sagts så har myndighetstrakasserierna mot mig drabbat även min familj med skadade relationer. Tisdagen den 18/5 blev jag därför under landsförrädarnas försorg avhyst från mitt hem och fick en egen upplevd praktisk lektion i polisbrutalitet. Som en konsekvens av mitt värjande från misshandeln fick jag en anmälan mot mig för våld mot tjänsteman. Uppenbart ett sätt för vissa rötägg inom kåren att genom skadestånd förbättra det ekonomiska utfallet av polisarbetet.  

 

Att den legitima grunden för avhysan saknas ligger i strategin för trakasserierna. Alla myndighetsfel mot mig negligeras och maktutövningen redskap kan då fullt ut av myndighetsföreträdarna, tillika landsförrädarna, användas trots att det rör sig om olaga intrång, olaga hot och olaga våld. Alla eventuella klagomål  kommer ändock att hamna hos landsförrädarna själva som har alla intressen av att aldrig ge mina klagomål något som helst gehör. Hur länge landsförrädarna och företrädarna för den svenska socialdemokratiska fundamentalismen kan stå emot mänsklighetens önskan till fred, demokrati och mänskliga rättigheter återstår att se. Jag lever således i självbilden av att mina resultats politiska förmåga redan gjort att frivilligheten för avgiften, globalt och totalt, mångdubbelt överträffats. 95 miljarder USD/år är 1/20 av de globala militärutgifterna. Det finns således en stor lönsamhetsfaktor i att frivilligt betala för Atlantispartiets beskydd. Miljarder människor har redan dragit kraftig nytta av resultaten. Det står således långt bortom rimlighetens rand att jag med denna självbild skulle låta sätta mig i en situation där landsförrädarna ges möjlighet att på lagliga grunder kunna bestraffa mig. Opartiskt betraktat finns ingen legitimitet för avhysan då den föregåtts av brott mot mig och min person som av myndighetsutövningen, tillika landsförrädarna, konsekvent i många år helt negligerats. 

Brotten.

Jag är nu delgiven misstanke om grovt olaga intrång. I det åtalet ligger i mitt försvar bevis på mycket allvarliga myndighetstrakasserier med så stora brister att det för avhysningen av mig helt saknades juridisk legitimitet och att det är jag som under olaga intrång, olaga hot, olaga våld etc är brottsoffret. Oavsett detta är avhysningen genomförd av en till regering underställda myndigheter som unisont är skyldig till världshistoriens mest omfattande landsförräderi. Det är ju inte jag som behöver bekymrar mig om framtidens straffutmätning.

 

Tillbaks till start.

carlfestin@hotmail.com

Tillbaks till start