Tillbaks till start.

Antisemiten Wallström företräder konspirationsteorin Z.O.G.

Vad är Z.O.G?

Zionist Occupation Government, ZOG är en för allmänheten föga känd konspirationsteori som bland högerextrema, nazister och antisemiter odlas och frodas. I korthet innebär den att de judiska intressena i hemlighet styr och kontrollerar staters regeringar som därmed är  judiska marionetter.

Regeringen misslyckas i krigshetsen.

Grunden till mina värdering av mina vetenskapliga resultat, 750 miljarder/år, är främst baserad på de positiva effekter den kan bibringa etniska konflikter. Med insikten att alla är en produkt av en gemensam human katastrof och delar historia så finns ett verktyg till fred och försoning. Eftersom regeringen och särintressena hävdat mina resultat så värdelösa att de inte ens får framläggas i svensk domstol så råder en uppenbar intresskonflikt.

Jag har intresse av att påvisa fred och försoning. Regeringen och särintressena att förhindra det!

Regeringen spelar ut det säkra Palestinakortet.

I maj är det 70 år sedan staten Israel utropades. Allt sedan dess har Israel-Palestina-konflikten varit på den globala politiska agendan. Den är nu minst lika långt bort från att lösas som den var 1948 förutsatt att mitt vetenskapliga verktyg inte kommer till kännedom. Att i en fredsprocess blanda in Palestinafrågan är därför en garant för att kullkasta alla lösningar. Sveriges regering spelar därför Palestinakortet för att alla fredsförhandlingar skall misslyckas.

Vad vet länderna i Mellan-Östern?

Regeringarna i Mellan-Östern har under hösten 2017 fått och annammat beskrivningen och bevisning av Medelhavets återfyllnad. De vet även om att de nu finns en gemensam historia och ett verktyg som kan skapa fred och försoning i den historiskt mest krigsdrabbade regionen i världen. Detta i en situation då IS var maktmässigt utslaget och på tomrummet förväntade världen sig en militär storkonflikt. Hela karftmätningen pös ihop till ingenting. Dessa positiva effekter för fred och försoning har åberopats för att få möjlighet att framställa min beskrivning och bevisning i svensk domstol. Något regering och rättsväsende unisont motsatt sig. Att palestinakortet av svensk regering skulle kastas in för att intrigera och sabotera fredsprocessen i Syrien var därför inget oväntat. För regionen och stormakterna var det dock väldigt magstarkt att den svenska "fredsälskande" socialdemokratin enbart var en pamflett för inhemsk partipolitik. Att aktivt försöka förstöra fredsprocessen var något som helt saknade moraliska och etiska gränser. Var detta offer möjligt att åsamka omvärlden för egna inrikes partipolitiska intressen?

Prövning och verifiering.

Att det nu fanns ett vetenskapligt verktyg och mycket förbättrade förutstättningar för fred och försoning i Mellan-Östern inklusive en lösningen av Israel-Palestinakonflikten blir således Mellan-Österns regeringar och stormakterna USA och Ryssland insatta i. Att detta vetenskapliga verktyg aktivt undahållits dem, allt sedan 2008, var allt för magstrakt och orimligt att de inte kunde tro det. Tiden var därför inne för att undersöka saken. USA och Trump uppskjuter inte det sedan Clinton-tiden fattade beslutet att flytta Ambassaden till Jerusalem. Ett uppskjutande som halvårsvis i taget gjorts för att det skulle vara för politiskt riskabelt. USA vinner två saker. Politiskt är det med det nya vetenskapliga verktyget inte längre motiverat att varje halvår förskjuta verkställigheten. Dessutom får man veta om Sverige kommer att fortsatt dölja verktyget för att kunna intrigera och sabotera fredsprocessen. Sveriges regering missbrukar sin representation i FN:s säkerhetsråd samt försöker få med hela EU i sin sak och spelar fullt ut palestinakortet. Alla tvivlare övertygas om svensk socialdemokrati och svenskt etablissemang saknar alla moraliska och etiska gränser för att skydda inhemska partipolitiska särintressen.

Desperat åtgärd att försöka lura med EU på båten.

 Svensk socialdemokrati har i alla avseenden försökt framställa sig som Palestinierna starke politiske vän. Att odla profilen att man är alla svagas beskyddare är dess politiska profil. Internationellt är palestinafrågan den fråga som ger en interntionell politisk profil ämnat för att i Sverige åtnjuta den politiska makten. På dess kriterier är Palestinerna utvalda. I realiteten är de dock fullkomligt likgiltig inför att 400 000 syrianer hittills dött och gör allt för att undanhålla dem kunskaper som skulle förhindra fortsatt lidande. Eftersom regionens länder var insatta så tynade upprördheten över USA:s ambassadflytt tämligen snabbt bort. Sveriges regering försöker därför att få med EU på sitt intrigerande och saboterande. Paletinernas president, Mahmoud Abbas, fås under svensk försorg att framträda i EU för att dess medlemsländer skall erkänna Palestina. Allt för att åter blåsa liv i motsättningarna och kriget. Nu är EU:s länder dock  informellt medvetna om syftet, jmf Sverige gör Macron till pajas.. EU:s medlemsländer vet nu att de av Sveriges socialdemokartisk regering aktivt undanhållits dem för fredsprocessen mycket viktiga kunskaper. Abbas, den ende ej insatte, får som en bricka i ett svensk socialdemokratisk politiskt spel, fick åka besviken hem. Inte ett enda EU-land följer Sveriges erkännande.

Desperat Wallström åberopar ZOG.

Besviken över att inte åter få fart på konflikterna i Mellan-Östern så förklara utrikesminister Margot Wallström att det är Israels och judarnas fel. Israel anklagas av Wallström för att ha skrämt alla EU-länders regeringar till tystnad. Den redan projudiska administrationen i Washington har via NATO-medlemskapet förhindrat EU-länderna att agera självständigt till förmån för Israeliska och judiskt intressen. En beskrivning av världsläget fullt i överensstämmande med konspirationsteorin ZOG och ett officiellt regeringsuttalande vi inte kan finna motsvarighet för sedan Hitlertiden.

Wallström åsiktsvän med  Hitler.

En pressad Wallström försa sig och avslöjade Socialdemokratins och Nazismen gemensamma världsbild. 

 

Svensk socialdemokrati, särintressen och övrigt etablissemangs obegränsade pris.

Den orimliga tanken att svenskt etablissemang skulle låta kriget i Mellan-Östern fortgå, för att mina vetenskapliga resultat som skulle förhindra det och ge auktoritet till min offentlig kritik av svensk korruption, var alltför absurd för att ta på allvar. Denna till, synes absurda tanke, har nu inför världens ögon kunna styrkas. Inga länder, med insyn i hur genomgripande mina resultat under hösten påverkat fredsprocess, kan längre ifrågasätta att det mest absurda nu har full juridisk bärighet.

Östersund den 24/1 2018.

Carl Festin


Tillbaks till start.