Tillbaks till start.

Media kommer helt att övertas.

Demokratiskt mandat.

Att helt ta den ekonomiska kontrollen över media är inget problem. Däremot att göra det med ett demokratiskt mandat ställer andra krav. Därför är det angeläget att styrka vad medias företrädare, politisk makt och myndigheter gör för att skydda korruption och särintressen. Att publikt här presentera vad som sker och varför är också ett led i processen att skapa ett demokratiskt mandat.

Av demokratiska skäl måste media återbördas abbonenterna i en politiskt oberoende ägarform!

Från den 1/6 2017 övertas kontrollen av all svensk media.

( Det demokratiska mandatet finns för att välja och välja bort vilka media som skall få tillgång till min copyright. De som vägrar överlämna sina bolag får inte heller tillgång till copyrighten. Dessa bolag blir således lämnade kvar i en verklighet som gått under och som all vetenskap, politik och media överger. De står inför valet att låta övertas eller låta sina media marginaliseras och gå under.)

Kaos inom Mittmedia. 12/5 2017.

Som förutsagt nedan så kommer Mittmedia att utplånas. Om man valt att skydda demokratin och granska korruptionen så hade deras framtid sett mycket ljus ut. De valde istället att skydda  etablissemanget och gifta sig med SD och efterkrigstidens värsta hetsbrott. Det är nu uppror med journalisterna på ena sidan och cheferna på andra. En utplåning av Mittmedia är inte bara demokratiskt önskvärt utan nödvändigt. Vad som händer nu är allas slagsmål om den bortflyende kakan. Se Mittmedia nedan.

Public Service.

 För att skydda politisk nomenklatur, särintressen och korruption vägrade PS på samma sätt som rättväsendet mig att presentera min bevisning. Mänsklighetens mest avgörande händelse beskrivs om intressant enbart för smala nischade grupper. Att redogöra för att enskilda fått böta för att de av nöd tvingats uträtta sina behov på icke avsedd plats synes dock vara av så stort allmäintresse att de betingar licensavgiften.  Det är nu fullt möjligt för landet samtliga licensbetalande hushåll att helt upphöra med att betala licens. Juridiskt är licensen omöjlig att driva in. Fordringarna kan motsättas på grundval att PS valt att undanhålla dem mänsklighetens mest betydelsefulla händelse baserat på motivet att skydda korruption och särintressen. Att försvara licensen är inte juridiskt möjligt.

Bevisuppgift: Min bevisning av Medelhavets återfyllnad som bortprioriteras för nödiga medborgare. Bevisningen av Medelhavets återfyllnad som såväl rättsväsende som PS mest av allt vill förhindra att komma till allmän känndom och därför inte kan driva några mål.

3,5 miljoner svenska hushåll kan således riskfritt avstå från att betala licens.

 

Stampen AB.

I samband med rekonstruktionen av Stampen AB erbjöds rekonstruktören, ledningen och sju västsvenska tingsrätter ett av mig helt övertagande mot att leverantörerna hölls skadeslösa. Detta erbjudande var helt företagsekonomiskt möjligt eftersom Stampen AB:s problem bestod i en högt värderad men i praktiken för dem värdelös goodwillpost. Med rätten att förfoga över min copyright skulle koncernens tillföras immateriella tillgångar med inkomster som gjorde goodwillen möjlig att avskriva som en redan beskattad tillgång. På så sätt även företagsekonomiskt försvarbart att hålla samtliga leverantörer skadeslösa. En mediakoncern med ca 3000 medarbetare med intresse att globalt försvara min copyright var attraktiv. När rekonstruktionen i juni 2016 fick förlängt var det med en avskriven och uppslöst goodwill. Flera hundra leverantörer drabbades av helt  onödiga förluster på sammanlagt närmare två miljarder för att ovan nämda aktörer valt att skydda särintressen och korruption. Sju Tingsrätter valde att på leverantörernas bekostnad köpa permanent solidaritet till politisk makt av Stampen AB:s ägare, främst familjen Hjörne. Regeringen skyddades och får en underförstådd skuld till Tingsrätterna. Den betalas av med domarutnämningar och karriärkliv. Stampens ägare står i permanent tacksamhetsskul som  garanterar imunitet mot granskning av all partipolitisk verksamhet. En vinn-vinn-vinn-lösning för de som förhandlade uppgörelsen medan de som såväl betalade notan som den demokratiska inskränkningen inte var med.

 

Mittmedia.

Mittmedia har en mycket unik position. De båda lokaltidningarna Östersunds-Posten (ÖP) och Länstidningen ( LT) ingår i koncernen som under många år haft full kännedom om såväl mina vetenskapliga resultat som valt att motsätta sig all medial spridning av dem. I den processen har de ävenledes aktivt verkat för att min kritik av byggkorruptionens intima samröre med politisk nomenklatur inte skall komma allmänheten till kännedom. Aktivt har de istället valt att sprida lögner om mig och min person i syfte att maximalt skada min såväl vetenskapliga som politiska trovärdighet. Mittmedia har mycket aktivt valt att skydda byggkorruption och lokal politisk nomenklatur. Detta har kostat nationen men i synnerhet Östersundarna och jämtarna enormt ekonomiskt bortfall av tjänsteexport om de redan 2010 valt öppenhet för granskning av mina resultat. De har också fått ta del av mitt bud på Stampen AB som skulle göra leverantörerna skadeslösa. Mittmedia som en av de större fordringsägarna i Stampen AB valde istället att ta förlusten. De brottas nu med stora helt självförvållade ekonomiska problem baserat på att de valde att skydda byggkorruptionen, politsk nomenklatur och särintressen. Att ställa ekonomiska krav på Mittmedia för att få tillgång till min copyright är en hel överflödig åtgärd. De har ekonomiskt grovt skadat sig själva och pissar på sin trovärdighet. Ekonomisk avkastning på copyright från Mittmedia är inte möjlig eftersom de trovärdighetsmässigt kommer att implodera och gå under före innan copyrightkraven kan implementeras.

 

DN och Bonnierkoncernen.

Lämnat bud, 7/3 2017, på Bonnierkoncernen är 25 miljoner kronor.  I sin balans har koncernen en värdelös goodwillpost som är värderad till ca 9 miljarder. Den accepteras av skatteverket. Min beskrivning av Medelhavets återfyllnad är mänsklighetens största vetenskapliga genombrott som av skatteverket och rättsväsendet sagts vara helt värdelös. Skillnaden är att jag kritiserat politisk nomenklatur och korruption medan Bonnierkoncernen vägrat beskriva den. Med mitt ägande har goodwillen full täckning. Med nuvarande ägare är goodwillen nollvärd och koncernens egna kapitial ca -2,7 miljarder. Mitt bud på 25 miljoner är således mycket generöst.

DN meddelades krav på 25 miljoner för copyrightintrång. Detta motsattes av DN och som tvistlösning förslogs att DN skulle berätta för hur de lokala Sverigedemokraterna samspelade med etablissemanget för att kvalificera sig för att bli en del av det. SD-distriktet drev Sveriges allvarligaste hetsbrott sedan tyska nazismens fall mot Östersunds muslimska församling. Detta med etablissemangets tysta medgivande och aktiva stöd. En folkomröstningskampanj mot en moské på tomtmark i byggkorruptionens lokala epicentrum som fullt ut stöddes av den lokala politiska nomenklaturen. Däremot inte av Östersunds lokale SD-ordförande, Gerhard Carlsson,som därför uteslöts ur SD.

Liksom Stampen AB har Bonnierkoncernen ekonomiska problem. Problem som döljs av en värdelös goodwill bokförd till ca 9 miljarder. Det är 2,7 miljarder mer än det egna kapitalet i bolaget. Bolaget existerar således enbart för att det av skattemyndigheten tillåts ha en värdelös goodwill. Om borgenärer och leverantörer ville ha betalt så skulle Bonnierkoncernen omedelbart gå i konkurs. Betalt lär de nog omedelbart vilja ha om det kommer fram att de hjälper till att dölja hetsbrott mot svenska medborgare. 

Min imateriella tillgång, som bokföringsmässigt skulle upptas som goodwill för beskrivningen och bevisningen av Medelhavets återfyllnad, har däremot av skatteverket och övriga myndigheter inblandade betraktats som så värdelös att jag inte är berättigad att inneha en F-skattsedel. Så även av Public Service. Beskrivningen och bevisningen är världens ojämförligt mest värdefulla immateriella tillgång. Dess totala nedvärdering är ett mycket konkret exempel på skillnaden i myndighetsutövning och använda metoder på om man valt att vara en del av etablissemanget och korruption alternativt att vara dess kritiker.

 

Resterande media.

Medelhavets återfyllnad utgör grunden för all nutida mänsklig civilisation, religioner,vetenskap etc. Den som inte vill betala för att få tillgång till copyrighten kommer att marginaliseras i en position lika trovärdiga som de som vidhåller den världsbild som föregick Kopernikus. Med prisfaktorn är det möjligt att välja vilka media som skall finnas kvar och vilka som skall gå under.

  

Svensk regering  har styrkt att de är beredda att orsaka svensk nation men även omvärlden obegränsad skada för att skydda egna särintressen och korruption. Det är inte bara vetenskapligt och ekonomiskt möjligt att ta full kontroll över media. Regeringen och särintressena har styrkt att det är demokratiskt nödvändigt!

        

  Medias roll i döljande av byggkorruptionen.

 

Mittmedia är en mediakoncern som kämpar för sin ekonomiska överlevnad. De får årligen nästan 60 miljoner i offentligt stöd. 

Mina insändare som kritiserade byggkorruptionen hade publicerats i ÖstersundsPosten med näst intill 100 procent publiceringsgrad. Publicerats hade också en del rena personangrepp mot mig  av korruptionens intressenter med resultatet av svidanden genmälen.

Valveckan september 2010 tyckte Daniel Kindberg det var nog.

Han skrev en insändare med kraftigt förtal och felaktiga uppgifter om min person och hotade i intervju ÖP offentligt med åtal om de fortsatte publicera mina insändare. http://www.op.se/opinion/insandare/osmakligt-carl-festin-och-op Som stor annonsköpare i Mittmedia så talades det inte offentligt om hotet av de ekonomiska sanktionerna. Ett för Kindberg fullständigt förödande genmäle som avslöjade hans lögner och förtal skrevs. Chefredaktör Hans Lindeberg vägrade dock publicera.

Publiceringsgraden för mina insändare sjönk omgående från 100 till noll. Östersunds medborgare beskrevs av politikerna som  värda ett nytt torg fastän 90 procent var emot det. Torgombyggnaden var ett tröstprojekt för att PEAB fått alla stora utan konkurrens.

 

I valet hade gamle vännen, Gerhard Carlsson, som ende representant för SD fått ett mandat i Östersunds kommunfullmäktige. 

Jag kontaktade honom och förklarade att mina insändare censurerades och erbjöd mig att spökskriva åt honom. 

Han tackade ja med resultatet att mina insändare genom honom istället representerade över 800 som i valet gett honom stöd. Av misstag röjdes vårt samarbete för ÖP.

Byggkorruptionen och media bestämde sig för att politskt döda Gerhard Carlsson. 

 

 Genom att anklaga Gerhard Carlsson som tidigare medlem hos Nationaldemokraterna skulle de få SD att utesluta honom. I ett tresidigt reportage anklagades han för medlemskapet utan något som helst belägg och fick bemöta reportern Macus Berglunds helt fabricerade påstående om hans medlemskap.

Berglund som visste mer än Gerhard Carlsson själv, hade inga som helst belägg annat än ett uppdrag från byggkorruptionen.

 

 

 

Sverigedemokraten Gerhard Karlsson i Östersund tillbakavisar påståendet att han skulle ha varit medlem i högerextrema partiet Nationaldemokraterna. - Jag ville inte ha nåt med dem att göra, säger Gerhard Carlsson till P4 Morgon.
.

 

 

Gerhard Carlsson förnekar att han vetat om sitt tidigare medlemskap i högerextrema Nationaldemokraterna. Och enligt riksdagsman Sven-Olov Sällström (SD) är förtroendet för kommunpolitikern orubbat. 

 

 

 

När Gerhard Carlsson kunde styrka att anklagelerna var fel gick han upp till Östersundspostens chefredaktör Hans Lindeberg.

Han vägrade publicera dementi. Demokrati och det fria ordet vek ned sig.

 

Med byxorna neddragan satt nu media fast i samma intressen som byggkorruptionen.

Att den politiska attacken mot Gerhard Carlsson misslyckats fick inte röjas. 

Nästa steg blev därför att samarbeta med en av landets värsta rasister.

När Sällström och övrig partisstyrelse uteslöt Gerhard var media och rasismen överens och sanningen dog med det.

Ronny Karlsson som sitter i valberedningen och är distriktsordförande i Jämtland-Härjedalen. Han skrev på partiets lokala sida för Krokom om att fyra barn under 15, som misstänks för ett sexövergrepp, borde kemiskt kastreras och utvisas. 

Ronny Karlsson fick byggkorruptionens och medias uppdraget att stoppa Gerhard Carlssons, d.v.s mina insändare, som nu vuxit till ett hot mot hela den politiska nomenklaturen.

SVT:s lokale chef, Camilla Wahlman, gör allt hon kan för att undvika kritik av lokal makt och korruption. Konkurrensverkets aktuella krav på Östersundshem på fem miljoner som straff för korruption har prioriterats bort för rapportering om kissande medborgare. Att stöta sig med den politiska nomenklaturen är skadligt för karriären inom SVT och Public Service. För att inte stöta sig med utnämningsmakten har hon även förklarat att mänsklighetens största vetenskapliga framsteg enbart är intressant för smala nischade grupper. Hon har på ett mycket effektivt sätt dragit undan mattan för hela Public Service mandat att kräva medborgarna på licenser.

Ulf Johansson, programchef SVT Nyheters riksredaktion. Han ansvar för att granska makten har resulterat i en intensiv bevakning av jämtarnas nöd att uträtta sina behov på olämpliga ställen. Det synes också som om det är huvuduppgiften för det hårt arbetsbelastade jämtländska rättsväsendet att beivra. Den 29/3 meddelar SVT-text att Ulf Johansson lämnar jobbet. Det blåser snålt när man inofficiellt skall vara den politiska maktens propagandainstrument samtidigt som man skall försöka övertyga licensbetalarna om att man är till för deras skull och bevakar deras intressen i enlighet med den officiella bilden. Ulf Johansson har länge haft full kännedom om att han för medborgarna döljer mänsklighetens viktigatse händelse, Medelhavets återfyllnad.

 

SD och S i samarbete.  Byggkorruptionen och socialdemokratisk politisk nomenklatur i giftermål med rasismen. 


Carl FestinTillbaks till start.